Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

Login

 

EBSCO

 

 

upsbn
upssa
scg

Naučni radovi i konferencije

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Modelovanje HR modul-a u telekomunikacio…

Hits:4555

Mihajlo Travar, Ilija Šušić, Nebojša Kuduz, Slaven Popović (Vol. 16,...

„The application of CAD / CAM technology…

Hits:4640

ŠušićIlija, Travar Mihajlo, Šušić Milan (2017), „The application of CAD...

„Foreign direct investments and their im…

Hits:4590

Šušić Ilija, Stojanović Mirjana, Šušić Milan (2017  „Foreign direct investments...

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakult…

Hits:8614

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakultetu pravnih nauka, sa...

Mr.sc Mirjana Delić-Jović, viši asistent…

Hits:14769

Mr.sc Mirjana Delić-Jović, viši asistent na Fakultetu za ekologiju, sa...

Prof. dr Obrenija Kalamanda objavila je …

Hits:25280

Prof. dr Obrenija Kalamanda objavila je originalni naučni rad u...

Prof. dr Mile Matijević sa radom „Neki a…

Hits:25785

Prof. dr Mile Matijević sa radom „Neki aspekti anonimnih prijava” učestvovao...

Prof. dr Mile Matijević učestvovao je na…

Hits:26231

Prof. dr Mile Matijević učestvovao je na Međunarodnoj naučnoj konferenciji...

Prof. dr Mile Matijević sa radom na temu…

Hits:38408

Prof. dr Mile Matijević sa radom na temu „Kriminalističko operativna djelatnost...

ups u slikama

Studentske vijesti

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

 brosura2017

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

 

 pdf Termini konsultacija

UPS | Fakultet za ekologiju

obrenija kalamandaProf. dr Obrenija Kalamanda

 

Dodiplomske studije je završila na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i stekla zvanje diplomirani inženjer tehnologije. Magistarsku tezu je odbranila 2001. godine, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, pod nazivom „Izolovanje i hemijska karakterizacija etarskih ulja iz prašine i sitnjavine duvana“ i time stekla zvanje magistra tehničkih nauka iz oblasti hemijske tehnologije. Doktorsku disertaciju je odbranila 2009. godine na Univerzitetu u Bitolju, pri Institutu za tutun u Prilepu, na temu „ Upotrebna vrednost na tutunskata surovina tip virdžinija od proizvodnoto podračje na Republika Srpska“ i stekla zvanje doktor poljoprivrednih nauka.

 

U periodu 1995-2011. godine radila je u Fabrici duvana u Banjoj Luci. Od 2011. godine do danas radi na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka.

 

2010. godine je izabrana u docenta iz naučne oblasti Inženjerstvo i tehnologija, naučnog polja Biotehnologija životne sredine, uže naučne oblasti Biotehnologija životne sredine, na Univerzitetu za poslovne studije, Banja Luka. Objavila je do sada samostalno i u saradnji sa drugim autorima dvadesetak naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim časopisima.

 

Bibliografija:

 

 1. Kalamanda O. (1997): Izvori kancerogenih i drugih otrovnih materija u duvanu i njihov uticaj na zdravlje ljudi. Plenarno predavanje. 2. Međunarodni naučni skup. Prolom Banja.
 2. Kalamanda O. (2001): Izolovanje i hemijska karakterizacija etarskih ulja iz prašine i sitnjavine duvana. Magistarski rad. Banjaluka.
 3. Kalamanda O., Stanić R., Ivić S. (2001): Karakteristike duvana tipa Virdžinija sa područja RS sa aspekta savremenih trendova u proizvodnji cigareta. Tutun/ Tobacco 3-4. Prilep.
 4. Kalamanda O., Kukrić Z., Nikolić M.(2001): Isolation, Chemical and Microbiological Caracterization of Essential Oils from Tobacco Dust. Acta Agriculturae Serbica, Vol.VI, 12, 3 – 86. Čačak.
 5. Kukrić Z., Kalamanda O., Nikolić M.(2003): Hemijska karakterizacija etarskih ulja iz vodenog ekstrakta duvanske sitnjavine i prašine. Zbornik radova. V Simpozijum. Leskovac.
 6. Nikolić M., Kalamanda O., Kukrić Z. (2003): Mogućnosti iskorišćavanja duvanske prašine za dobijanje etarskih ulja. Zbornik radova. V Simpozijum. Leskovac.
 7. Kukrić Z., Kalamanda O., Nikolić M.(2003): Antimikrobna aktivnost etarskih ulja iz duvanskog otpada . Zbornik radova . VII Savetovanje. Banjaluka.
 8. Kalamanda O.(2009): Upotrebna vrednost na tutunskata surovina tip virdžinija od proizvodnoto podračje na Republika Srpska. Doktorska disertacija. Prilep.
 9. Kalamanda O.(2009): Tehnološki karakteristiki na surovinite od tip virdžinija poteklo Republika Srpska. Tutun/ Tobacco, Prilep.
 10. Kalamanda O.(2009): Hemiski sostav na virdžiniska surovina proizvedena vo Republika Srpska. Tutun/ Tobacco, Prilep.
 11. Kalamanda O. (2010): Isolation, Chemical and Microbiological Characterization of Essential Oils from Tobacco Waste. Economics of agriculture. Multifunctional agriculture and rural development (V), Beograd.
 12. Kalamanda, O., Stojanović-Bjelić Lj., Milešević T.(2012): Uticaj površinske eksploatacije rudnika Omarska na kvalitet vazduha. Zbornik radova; 535-544. 1. Međunarodni kongres ekologa. Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka.
 13. Stojanović-Bjelić Lj., Begović P., Kalamanda O.(2012): Uticaj izgradnje hidroelektrana na kvalitet površinskih i podzemnih voda na primeru HE Janjina. Zbornik radova; 279-291 . 1. Međunarodni kongres ekologa. Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka.
 14. Kalamanda, O. Stojanović, Lj.(2013): Uticaj regionalne deponije "Ramići" kod Banja Luke na kvalitet vazduha. Zbornik izvoda radova; 144. X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Banja Luka.
 15. Stojanović Bjelić Lj., Urošević D., Urošević U.,Kalamanda O.(2013): Neki aspekti upravljanja kvalitetom bezbednosti i zdravlja u radnoj sredini. Zbornik radova: 754. X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS, Banja Luka.
 16. Kalamanda, O. Pelivanoska, V.(2013): Some Physical Characteristics Of Tobacco Raw Material Type Virginia Grown In Republic Of Srpska Production Area. Acta Agriculturae Serbica, Vol. XVIII, 35 (2013) 69-86.
 17. Kalamanda, O. (2014): Uticaj kamenoloma Gata kod Bihaća na kvalitet vazduha. Časopis za poslovnu teoriju i praksu, 157-170. Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka.
 18. Kalamanda, O. (2014): Reciklaža komunalnog otpada u Republici Srpskoj. Zbornik radova . 9. Simpozijum “ Reciklažne tehnologije i održivi razvoj”, Zaječar.
 19. Kalamanda, O. (2014): Upravljanje medicinskim otpadom na području Republike Srpske. Zbornik radova . 9. Simpozijum “ Reciklažne tehnologije i održivi razvoj”, Zaječar.
 20. Kalamanda, O., Balaban, M. (2014): Upravljanje opasnim otpadnim materijama na području Bosne i Hercegovine. Zbornik radova; 923. IV međunarodna naučna konferencija “ Od krize prema razvoju”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka.
 21. Balaban, M., Kalamanda, O. (2014): Aerozagađenje urbanog dijela Banjaluke i uticaj na zdravlje stanovništva. Zbornik radova; 889. IV međunarodna naučna konferencija “ Od krize prema razvoju”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka.

 

 

FAKULTET ZA EKOLOGIJU

 

Osnovna misija Fakulteta za ekologiju je sticanje i proširivanje znanja i vještina iz oblasti zaštite životne sredine, kao i edukacija studenata u rješavanju brojnih i kompleksnih ekoloških problema. Ekologija je struka i nauka koja obećava rješavanje sve većeg broja ekoloških problema u životnoj i radnoj sredini koji su duboko ugrozili kapacitet životne sredine. Posebno veliku opasnost po zdravlje čovjeka, biljnog i životinjskog svijeta čine: buka, otpad, zagađivanje zemljišta, vode, vazduha kao i drugi toksikanti nastali iz proizvodnje, industrije i poljoprivrede. Iz tih razloga je od presudnog značaja kvalitetna i cjelovita ekološka edukacija budućih kadrova, jer će njihova buduća naučna i stručna znanja i vještine biti fundamentalne pretpostavke u funkciji zaštite kvaliteta životne sredine, održivog razvoja, održivog korišćenja prirodnih resursa i razvoja ekološke svijesti javnosti u okviru ekološke etike.

 

Obrazovni cilj studijskog programa ekologije je usavršavanje dostignutih kompetencija i vještina iz oblasti ekologije koji se nadograđuju kroz prvi i drugi ciklus, skladnim odnosom teorijske, praktične i terenske nastave usmjerene na sticanje znanja i praktičnih vještina koje studenti mogu da primjene u budućem angažovanju u domenu ekologije i zaštite životne sredine. S obzirom na stečena znanja i vještine, a u skladu sa Direktivama EU u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, a u cilju supervizije sprovođenja zakonske legislative, svršeni studenti će moći da primijene stečena znanja počevši od proizvodnih djelatnosti, prometa roba i usluga, laboratorijskih kontrola, kao i u neposrednom radu inspekcijskih službi.