Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

ups u slikama

Studentske vijesti

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

 

 

brosura2017

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

 

 

 

 

UPS | Fakultet za informacione tehnologije i dizajn

 

zoran babic

Doc. dr Zoran Babić

 

Zoran Babić, rođen je 15.07.1971. godine u Banjaluci. Diplomirao 1997. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.
Postdiplomske studije upisao školske 2006/2007. godine na Fakultetu poslovnih studija u Banjaluci.

 

Odslušao i položio sve nastavne predmete prema planu i programu postdiplomskih studija Fakulteta poslovnih studija na smjeru "Finansije i revizija", sa prosjekom ocjena 9,7. Magistrirao je početkom 2009. godine na temu "Značaj kvaliteta finansijskog izvještavanja, računovodstva i revizije u funkciji efikasnog korporativnog upravlјanja".

Doktorirao je 06.07.2011. godine na Univerzitetu za poslovne studije na temu "Korporativno upravlјanje i finansijsko izvještavanje u uslovima globalne ekonomske krize ".

 

Predaje na Univerzitetetu za poslovne studije gdje je i prodekan za nastavu na Fakultetu za poslovne i finansijske studije te direktor Naučno istraživačkog instituta na Univerzitetu za poslovne studije. Zajedno sa Primorskim Univerzitetom iz Slovenije konkurisao na projektima finansiranim od strane Evropske Unije.

Predaje na predmetima: Računovodstvo, Finansijsko računovodstvo, Specijalna računovodstva, Međunarodni računovodstveni standardi, Analiza finansijskih izvještaja.

 

Istraživanja kojima se bavi doktorski rad imaju za cilј da sveobuhvatnom analizom postojećih teoretskih i praktičnih znanja izvrši analiza korporativnog upravlјanja i finansijskog izvještavanja u uslovima globalne ekonomske krize, jer njihovo pobolјšanje direktno pridonosi finansijskoj stabilnosti, privlači dodatni kapital i pojeftinjuje njegovo pribavlјanje. U radu se direktno vrši analiza korporativnog upravlјanja i finansijskog izvještavanja kod nas i u svijetu, mjere koje se preduzimaju u borbi sa globalnom ekonomskom krizom sa preporukama kako da se pozitivna svjetska iskustva direktno primjene na poslovanje preduzeća u Republici Srpskoj.

 

Posjeduje potvrdu ovlaštenog računovođe Saveza računovođa i revizora Republike Srpske. Posjeduje i nacionalnu potvrdu ovlaštenog internog revizora za oblast budžet i neprofitne organizacije, kao i nacionalnu potvrdu ovlaštenog internog revizora za privredu.

 

Član je Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Udruženja internih revizora BiH, Udruženja kontrolera BiH i Evropskog udruženja kontrolera.

Govori engleski i njemački jezik.

 

Učestvovao je u projektima vezanim za razvijanje turističke saradnje između Slovenije i BiH, koji se provodio između Primorskog Univerziteta u Kopru i Univerziteta za poslovne studije.

 

 

Profesionalno iskustvo:

 

Bio je zaposlen u Telekomu Srpske, gdje je prvu godinu dana radio na poslovima plana i analize, a nakon toga tri godine na mjestu rukovodioca Sektora za računovodstvo cijelog Telekoma Srpske. Potom je radio kao rukovodilac Sektora marketinga u direkciji Telekoma Srpske, a nakon toga kao rukovodilac Službe za prodaju usluga i brigu o korisnicima. Radio je i na mjestu glavnog saradnika za izradu strateškog i biznis plana Telekoma Srpske.

 

Angažovan je, od 2006. godine do danas, na Univerzitetu za poslovne studije, na predmetima vezanim za oblasti računovodstva i revizije.

Bio je član Nadzornog odbora preduzeća "Želјeznice RS", a.d. Doboj i član Odbora za reviziju preduzeća Želјeznice Republike Srpske.

 

Bio je član Nadzornog odbora preduzeća "Banjalučka pivara" a.d., Banjaluka. Trenutno je predsjednik odbora za reviziju preduzeća "Vodovod "a.d., Banjaluka.

 

Predsjednik je i osnivač Centra za unapređenje korporativnog upravlјanja. Centar trenutno broji 370 članova, od toga su 20 doktora nauka, 30 magistara, a ostali članovi su diplomirani ekonomisti i pravnici. Član je savjeta roditelјa i ispred roditelјa izabran predstavnik u školski odbor osnovne škole "Borisav Stanković" u Lazarevu.

Član je skupštine rukometnog kluba "Borac" i upravnog odbora plivačkog kluba "Olimp", Banjaluka.

Objavlјeni radovi:

 

Učestvovao je, kao izlagač, na brojnim domaćim i stranim naučnim skupovima, a između ostalih i na Međunarodnom naučnom skupu koji je organizovao Defendologija centar na temu "Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini". Rad s kojim je učestvovao na izlaganju je objavlјen i u međunarodnom časopisu "Defendologija".

Koautor je, zajedno sa prof. dr Slavkom Vukšom, udžbenika "Revizija", objavlјenog u Banjaluci 2007. godine, od strane Univerziteta za poslovne studije, kao i udžbenika "Računovodstvo" objavlјenog u Banjaluci 2011. godine, od strane Univerziteta za poslovne studije. Takođe, autor je naučno-stručnih analiza: "Finansijsko planiranje u savremenim uslovima poslovanja" objavlјenog u časopisu Finrar i "Značaj informacija kod poslovnog odlučivanja" objavlјenog u časopisu Lider.

 

Autor naučno-stručne analize "Problemi u primjeni Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, računovodstva i revizije u Republici Srpskoj". Koautor je, zajedno sa mr. Renatom Kužet i mr Irenom Kecman, analize "Izazovi inicijativa za uvođenje projekata Javno-privatnog partnerstva". Koautor je, zajedno sa doc. dr Valentinom Duvnjak, naučno-stručne analize "Ocjene i pravci finansijskog restruktueriranja u Republici Srpskoj". Koautor je, zajedno sa mr. Renatom Kužet, analize "Savremeni trendovi u Javno-privatnim partnerstvima".

Koautor je, zajedno sa mr Renatom Kužet, knjige "Javno-privatno partnerstvo i revizija javnog sektora (izazovi i perspektive u Republici Srpskoj)", koja je objavlјena u julu 2012. godine.

 

FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I DIZAJN

 

Misija Fakulteta za informacione tehnologije i dizajn je da doprinese obrazovnom, kulturnom, ekonomskom i socijalnom napretku Bosne i Hercegovine, obezbjeđujući napredne osnovne diplomske, magistarske i doktorske akademske studije u oblasti informacionih tehnologija i umjetnosti, kao i kontinuiranu profesionalnu edukaciju. Fakultet studentima pruža upoznavanje savremenih tehničkih koncepata i prakse u naučnim i umjetničkim oblastima: informacionih tehnologija i grafičkog dizajna i dizajna interaktivnih medija.

 

Vizija jeste profilisanje visokostručnih akademskih kadrova (magistri i doktori nauka) iz oblasti Informacionih tehnologija i dizajna koji svojim znanjima doprinose bržoj integraciji zemlje članicama Evropske unije, kako Bosne i Hercegovine tako i Republike Srpske, sa stanovišta praktične implementacije novih znanja na principima Bolonjskog procesa.

 

Studijski programi Računarske i informacione tehnologije su programi osnovnih akademskih studija koji traje tri godine i obezbjeđuje 180 ECTS bodova i studijski program osnovnih akademskih studija koji traje četiri godine i obezbjeđuje 240 ECTS. Ovi programi obezbjeđuju studentima da steknu sva potrebna znanja, veštine i kompetencije koje treba da imaju inženjeri informacionih tehnologija. U okviru ovih programa nalazi se značajan broj izbornih predmeta, zahvaljujući kojima student može sebe bliže da profiliše. Nakon završetka četvorogodišnjih akademskih studija moguće je nastaviti dalje studiranje na magistarskim akademskim studijama. Izborom magistarskih studija, student dobija dublja znanja za obavljanje poslova inženjera za IT.

 

Teorijska, praktična i aplikativna znanja jesu ishod studijskog programa u funkciji sticanja teorijskih i praktičnih znanja na magistarskim studijama drugog ciklusa i kao preduslov su implementaciji studijskog programa.

 

Završetkom osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje „diplomirani inženjer informatike". Daljim nastavkom studija, student informacionih tehnologija", nakon zavšetka magistarskih akademskih stidija, stiče zvanje „magistra informatike“.

 

Оbrаzоvni cilј studiјskоg prоgrаmа Grafički dizajn је pоstizаnjе kоmpеntеnciја i vјеštinа u оblаsti grаfičkоg dizајnа kоје sе stiču krоz sklаdаn оdnоs tеоriјskе i prаktičnе nаstаvе usmјеrеnе kа sticаnju znаnjа i prаktičkih vјеštinа kоје strudеnti mоgu primјеniti u budućеm аngаnžоvаnju u dоmеnu dvоdimеnziоnаlnоg i trоdimеnziоnаlnоg dizајnirаnjа prеdmеtа, prоstоrа i dr. Cilјеvi studiјskоg prоgrаmа u sklаdu su sа оbrаzоvnоm i društvеnоm misiјоm i cilјеvimа Univеrzitеtа zа pоslоvnе studiје оdnоsnо оbrаzоvаnjеm stručnjаkа sа tеоriјskim i prаktičnim znаnjеm kоје ćе sе uspјеšnо uklјučiti u rјеšаvаnjе svојih prоfеsiоnаlnih zаdаtаkа u оblаsti Grаfičkоg dizајnа.

 

Studijski programi Grafičkog dizajna su programi osnovnih akademskih studija koji traju tri godine i obezbjeđuju 180 ECTS bodova i studijski program osnovnih akademskih studija koji traje četiri godine i obezbjeđuje 240 ECTS. Ovi programi obezbjeđuju studentima da steknu sva potrebna znanja, vještine i kompetencije koje treba da imaju diplomirani grafički dizajneri. Nakon završetka četvorogodišnjih akademskih studija moguće je nastaviti dalje studiranje na magistarskim akademskim studijama. Izborom magistarskih studija, student dobija dublja znanja za obavljanje posla iz ove oblasti.

 

Završetkom osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje diplomirani grafički dizajner. Daljim nastavkom studija, student dizajna, nakon zavšetka magistarskih akademskih stidija, stiče zvanje magistra dizajna.