Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

ups u slikama

Studentske vijesti

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

 

 

brosura2017

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

 

 

 

 

UPS | Međunarodna saradnja

medjunarodnasaradnja malaUniverzitet za poslovne studije ima razvijene oblike međunarodne saradnje kroz evropske (međunarodne) projekte, bilateralne ugovore, zajedničke programe i sl. Od samog osnivanja Univerzitet ima dobro organizovanu službu koja se bavi međunarodnom saradnjom, što pokazuju mnogobrojni potpisani sporazumi o saradnji, projekti i skupovi na kojima su učestvovali nastavnici, saradnici i studenti Univerziteta za poslovne studije.

 

 

Na Univerzitetu za poslovne studije osnovan je centar za međunarodnu saradnju. U radu centra učestvuju profesori i saradnici kako Univerziteta za poslovne studije tako i profesori sa partnerskih visokoobrazovnih institucija.

 

NAJVAŽNIJI UGOVORI O SARADNJI:

 

 • Sporazum o saradnji Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Privredne Akademije u Novom Sadu ( 72/05 od 12.09.2005)
 • Ugovor o projektu „Gost četvrtkom“ između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Centra za strategiju i razvoj d.o.o. Zagreb (190/07 od 22.05.2007)
 • Sporazum o akademskom partnerstvu za podršku realizacije dodiplomskih i postdiplomskih studija prema programima Algonquin College (saopšenje za javnost o potpisivanju sporazuma i održavanju predavanja Branka Milјevića, dekana Algonquin College iz Kanade (200/07 od 06.06.2007)
 • Sporazum o akademskom partnerstvu za podršku realizacije dodiplomskih i postdiplomskih studija kroz korištenje i razmjenu bibliotekarske građe između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Pravnog fakulteta u Banjaluci (345/07 od 26.07.2007)
 • Sporazum o nastavno-naučnoj saradnji između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Instituta za istraživanje održivih eko sustava, iz Velike Gorice (5320/09 od 02.12.2009)
 • Sporazum o nastavno-naučnoj saradnji između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Polјoprivrednog instituta Republike Srpske,u Banjaluci (5319/09 od 02.12.2009)
 • Sporazum o saradnji između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Fakulteta DOBA u Mariboru (5792/09 od 28.12.2009)
 • Sporazum o nastavno-naučnoj saradnji između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Instituta zaštite, ekologije i informatike naučno istraživački institut u Banja Luci (5804/09 od 29.12.2009)
 • Sporazum o saradnji između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Universita u Transilvaniji (889/10 od 25.03.2010)
 • Sporazum o saradnji između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i University Campus of Pomezia „Selva dei Pini „ Rome, (Italija) (1463/10 od 11.05.2010)
 • Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Visoke poslovno tehničke škole iz Doboja (3461/10 od 30.07.2010)
 • Sporazum o saradnji između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Komunikološkog fakulteta iz Banjaluke (3667/10 od 12.08.2010)
 • Ugovor o saradnji između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Nezavisnog univerziteta Banja Luka i Aneks ugovora (3871/10 od 31.08.2010)
 • Ugovor o saradnji između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Banja Luka College i Aneks ugovora (3921/10 od 02.09.2010)
 • Memorandumo međusobnom sporazumjevanju i saradnji br. 5137/10 od 13.10.2010.godine (2 državna i šest privatnih univerziteta)
 • Ugovor o saradnji sa Visokom školom za primjenjene i pravne nauke Prometej br. 5290/10 od 20.10.2010. i Aneks ugovora br. 5291/10 od 20.10.2010.godine
 • Ugovor o naučno i poslovno-tehničkoj saradnji u oblasti zaštite životne sredine sa Fakultetom za primenjenu ekologiju „Futura“iz Beograda, zaklјučen dana 23.11.2010.godine (6016/10 od 23.11.2010)
 • Protokol o poslovno-tehničkoj saradnji sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija u Čačku (6075/10 od 25.11.2010)
 • Ugovor o uzajamnoj saradnji sa Fakultetom za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu 6368/10 od 16.12.2010.godine)
 • Ugovor o saradnji sa Univerzitetom u Novoj Gorici, Slovenija (2264/11 od 09.06.2011)
 • Ugovor o saradnji sa Univerzitetom za poslovni inženjering i menadžment (3403/11 od 15.07.2011)
 • Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica UDG) Podgorica (7117/11 od 30.11.2011.godine)
 • Protokol o poslovno-tehničkoj saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu br. 7316/11 od 12.12.2011. godine.
 • Memorandum o razumjevanju sa 3DV Global Ltd Jerusalem – Izrael br. 7377/11 od 14.12.2011.godine i Aneks br. 7378/11 od 14.12.2011. godine
 • Sporazum između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i EKOB – Ekološki pokret – Beograd o zajedničkom izdavanju Časopisa za ekologiju „EKOB“
 • Ugovor sa Polјoprivrednom školom u Banjaluci br. 1279/12 od 03.04.2012.
 • Sporazum o saradnji u cilјu ubrzavanja održivog razvoja u zemlјama zapadnog Balkana br. 2209/12 od 15.06.2012. godine
 • Memorandum o saradnji u oblasti karijernog savjetovanja, neformalnog obrazovanja i omladinskog informisanja između Centra za razvoj karijere RS i Studentskog parlamenta UPS-a br. 1127/13 od 22.03.2013.
 • Memorandum o saradnji u oblasti mobilnosti mladih omladinskog turizma sa Ferijalnim savezom RS (br. 1467/13 od 05.04.2013)
 • Ugovor o obavlјanju prakse studenata sa Turističkom organizacijom grada Banja Luke br. 1536/13 od 11.04.2013.
 • Sporazum o znanstveno-razvojnoj saradnji sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci (br. 3168/13 od 03.07.2013)
 • Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa GEA College – Fakultet za pođetinštvo, Slovenija (br. 6930/13 od 19.11.2013)
 • Sporazum o saradnji sa Veleučilištem „Nikola Tesla“iz Gospića (br. 4/14 od 13.01.2014)
 • Sporazum o obavlјanju studentske prakse sa Republičkim zavodom za statistiku (br. 413/14 od 06.02.2014)
 • Sporazum o obavlјanju studentske prakse sa Adželyos solutions – direktor Boris Todorović, br. 490/14 od 12.02.2014.godine
 • Sporazum o obavlјanju studentske prakse sa Vodovodom (br. 1032/14 od 17.03.2014)
 • Sporazum o obavlјanju studentske prakse sa Komisijom za hartije od vrijednosti (br. 1033/14 od 17.03.2014)
 • Pismo namjere WIFI International, Austrija (1157/14 od 25.03.2014)
 • Sporazum o organizovanju stručne prakse studenata sa Polјoprivrednim institutom  Republike Srpske (br. 1318/14 od 11.04.2014)
 • Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i istraživanja – Primorski Univerzitet Slovenija(br. 1417/14 od 25.04.2014)
 • Sporazum o obavlјanju obavezne studentske prakse (Vijeće ministara BiH, direkcija za Evropske integracije) 2207/14 od 18.06.2014.
 • Sporazum o izvođenju trećeg ciklusa doktorskih studija studijskih programa Ekonomija i finansije, Pravne nauke, Ekologija i Informacione tehnologije sa Univerzitetom Privredna akademija Novi Sad (Ugovori broj. 2630/14, 2631/14, 2632/14 i 2633/14 od 02.07.2014. godine)
 • Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i istraživanja sa Univerzitetom EDUCONS Sremska Kamenica (broj 2629/14 od 02.07.2014.godine)
 • Sporazum o izvođenju trećeg ciklusa studija sa Fakultetom za primjenjenu ekologiju – FUTURA, Univerzitet Singidunum (broj. 2628/14 od 02.07.2014)
 • Sporazum o izvođenju trećeg ciklusa doktorskih studija sa Univerzitetom Donja Gorica, Podgorica (broj 2668/14 i 2669/14 od 04.07.2014.godine)
 • Sporazum o izvođenju trećeg ciklusa doktorskih studija sa Primorskim univerzitetom, iz Kopra-Slovenija (2670/14 od 04.07.2014)
 • Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Institutom za ekonomiku polјoprivrede Beograd (broj 6152/14 od 05.12.2014.godine)
 • Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i istraživanja sa Udruženjem agronoma i turizmologa Republike Srpske – RADA Banja Luka (broj 796/15 od 05.03.2015.godine)
 • Ugovor o nastavnoj, naučnoj i poslovno tehničkoj saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, br. 798/15 od 05.03.2015. godine
 • Sporazum o obavlјanju studentske prakse sa Zavodom za statistiku Republike Srpske  (broj 1492/15 od 30.04.2015.godine)
 • Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa Ekonomskim institutom u Banjoj Luci (br. 2104/15 od 17.06.2015. godine)
 • Sporazum o saradnji sa Univerzitetom iz Rusije (br. 2226/15 od 22.06.2015. godine)
 • Ugovor o razmjeni studenata sa Univerzitetom iz Rusije (br. 2227/15 od 22.06.2015. godine)
 • Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ – Vitez, Ugovor o saradnji III ciklus (br. 3114/15 od 17.07.2015. godine)
 • Sporazum o saradnji u oblasti naučno-istraživačkog rada sa Geografskim institutom „Jovan Cvijić“ Srpske akademije nauke i umjetnosti (SANU) br. 4658/15 od 01.10.2015. godine
 • Aneks Ugovora o nastavno, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji (br. 0601-114/9 od 30.01.2015. godine) sa Univerzitetom u Novom Sadu, Prirodno-matematičkim fakultetom.
 • Sporazum o saradnji sa Departmanom za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru, R. Srbija (br. 6422/15 od 24.12.2015. godine)
 • Pismo saglasnosti između UPS-a i „Ženski centar“ Trebinje (projekat) br. 3280/16 od 20.09.2016. godine.
 • Sporazum o saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom Banja Luka (br. 3373/16 od 23.09.2016. godine)
 • Sporazum o saradnji sa Udruženjem IT klaster Banja Luka (br. 3382/16 od 26.09.2016. godine)
 • Sporazum o saradnji sa Institucijom ombudsmana za lјudska prava Bosne i Hercegovine (br. 4494/16 od 07.11.2016. godine)
 • Sporazum o saradnji visokoškolskih ustanova Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“, br. 108/17 od 11.01.2017. godine (preuzimanje studenata Fakulteta zdravstvenih nauka).
 • Aneks sporazuma o saradnji sa Sveučilištem/Univerzitetom „VITEZ“ br. 108/17 od 11.01.2017. godine, br. Aneksa je 258/17 od 24.01.2017. godine (ukoliko dođe do preuzimanja studenata Fakulteta zdravstvenih nauka UPS će snositi troškove)
 • Sporazum o izvođenju trećeg ciklusa doktorskih studija sa Nezavisnim Univerzitetom Banja Luka br. 260/17 od 24.01.2017. godine
 • Aneks sporazuma o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i istraživanja br. 1417/14 (UPS) i 1432-2/14 (UP) od 25.04.2014. godine, broj Aneksa 261/17 od 24.01.2017. godine (preuzimanje studenata Fakulteta zdravstvenih nauka) Primorski univerzitet, Kopar
 • Aneks Aneksa Sporazuma o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i istraživanja br. 1417/14 (UPS) i 1432-2/14 (UP) od 25.04.2014. godine, broj Aneksa 261/17 od 24.01.2017. godine (preuzimanje studenata Fakulteta zdravstvenih nauka).Aneks aneksa je br. 274/17 od 25.01.2017. godine sa Primorskim univerzitetom, Kopar.
 • Ugovor o saradnji (studentska praksa) sa Motelom Dragana br. 1365/17 od 19.04.2017. godine
 • Sporazum o saradnji visokoškolskih ustanova sa Sveučilištem/UniverzitetomEpoha Vitez br. 1725/17 od 23.05.2017. godine
 • Ugovor o saradnji (studentska praksa) sa Osteria Mozzarella, Beograd (br. 2523/17)
 • Ugovor o saradnji (studentska praksa) sa Hotelom Jelena u Banjoj Luci (br. 1975/17 od 12.06.2017. godine)
 • Ugovor o saradnji (studentska praksa) sa Koncept barom i restoranom Bajka“ Banja Luka (br. 3093/17 od 17.08.2017. godine)