Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

ups u slikama

Studentske vijesti

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

brosura2017

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

UPS | Fakultet za informacione tehnologije i dizajn

Ilija Susic

Prof. dr Ilija Šušić

 

Rođen 06.08.1951. godine u mjestu Čelebići opština Konjic. Akademske studije završio 1975. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Magistarske studije završio na Mašinskom fakultetu 1983. godine i stekao naučno zvanje magistra tehničkih nauka, a doktorski rad uradio i odbranio na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i stekao zvanje doktora tehničkih nauka.

Tokom bavljenja nastavnim i naučnoistraživačkim radom objavio je preko 50 naučnih radova u referentnim međunarodnim i nacionalnim časopisima od čega je jedan broj radova objavljen u časopisima indeksiranim od strane Thomsona Reutersa - Web of Sciences (Proceedings Citation Index) i Scopus.

Izvodi nastavu na univerzitetima u zemlji i van zemlje.

Rukovodio je i bio član projektnih timova na više od 20 istraživačkih projekata iz oblasti: Prirodnih nauka, Inženjerstva i tehnologija i Društvenih nauka, odnosno naučnih polja: Rračunarske i informacione nauke, Mašinsko inženjerstvo, Informaciono inženjerstvo i Ekonomija i poslovanje.

Radio je i rukovodio u privrednim sistemima više od 20 godina, a za svoj rad je više puta nagrađivan (zlatna plaketa“ i „zlatna značka“ RO Fabrike autodijelova Derventa;zlatna plaketa“ i „zlatna značka“ kombinata MMK „Bratstvo“ Novi Travnik; Povelјa grada Dervente,Plaketa privredne komore) i odlikovan Ordenom  rada sa srebrenim vijencem SFRJ.

Ispred Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine,od 2013. godine,je ekspert - stručnjak ispred akademske zajednice u BiH i privrede i prakse u BiH, koji obavlja pregled, daje ocjenu i preporuku o akreditaciji visokoškolskih institucija u BiH.

 

FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I DIZAJN

 

Misija Fakulteta za informacione tehnologije i dizajn je da doprinese obrazovnom, kulturnom, ekonomskom i socijalnom napretku Bosne i Hercegovine, obezbjeđujući napredne osnovne diplomske, magistarske i doktorske akademske studije u oblasti informacionih tehnologija i umjetnosti, kao i kontinuiranu profesionalnu edukaciju. Fakultet studentima pruža upoznavanje savremenih tehničkih koncepata i prakse u naučnim i umjetničkim oblastima: informacionih tehnologija i grafičkog dizajna i dizajna interaktivnih medija.

 

Vizija jeste profilisanje visokostručnih akademskih kadrova (magistri i doktori nauka) iz oblasti Informacionih tehnologija i dizajna koji svojim znanjima doprinose bržoj integraciji zemlje članicama Evropske unije, kako Bosne i Hercegovine tako i Republike Srpske, sa stanovišta praktične implementacije novih znanja na principima Bolonjskog procesa.

 

Studijski programi Računarske i informacione tehnologije su programi osnovnih akademskih studija koji traje tri godine i obezbjeđuje 180 ECTS bodova i studijski program osnovnih akademskih studija koji traje četiri godine i obezbjeđuje 240 ECTS. Ovi programi obezbjeđuju studentima da steknu sva potrebna znanja, veštine i kompetencije koje treba da imaju inženjeri informacionih tehnologija. U okviru ovih programa nalazi se značajan broj izbornih predmeta, zahvaljujući kojima student može sebe bliže da profiliše. Nakon završetka četvorogodišnjih akademskih studija moguće je nastaviti dalje studiranje na magistarskim akademskim studijama. Izborom magistarskih studija, student dobija dublja znanja za obavljanje poslova inženjera za IT.

 

Teorijska, praktična i aplikativna znanja jesu ishod studijskog programa u funkciji sticanja teorijskih i praktičnih znanja na magistarskim studijama drugog ciklusa i kao preduslov su implementaciji studijskog programa.

 

Završetkom osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje „diplomirani inženjer informatike". Daljim nastavkom studija, student informacionih tehnologija", nakon zavšetka magistarskih akademskih stidija, stiče zvanje „magistra informatike“.

 

Оbrаzоvni cilј studiјskоg prоgrаmа Grafički dizajn је pоstizаnjе kоmpеntеnciја i vјеštinа u оblаsti grаfičkоg dizајnа kоје sе stiču krоz sklаdаn оdnоs tеоriјskе i prаktičnе nаstаvе usmјеrеnе kа sticаnju znаnjа i prаktičkih vјеštinа kоје strudеnti mоgu primјеniti u budućеm аngаnžоvаnju u dоmеnu dvоdimеnziоnаlnоg i trоdimеnziоnаlnоg dizајnirаnjа prеdmеtа, prоstоrа i dr. Cilјеvi studiјskоg prоgrаmа u sklаdu su sа оbrаzоvnоm i društvеnоm misiјоm i cilјеvimа Univеrzitеtа zа pоslоvnе studiје оdnоsnо оbrаzоvаnjеm stručnjаkа sа tеоriјskim i prаktičnim znаnjеm kоје ćе sе uspјеšnо uklјučiti u rјеšаvаnjе svојih prоfеsiоnаlnih zаdаtаkа u оblаsti Grаfičkоg dizајnа.

 

Studijski programi Grafičkog dizajna su programi osnovnih akademskih studija koji traju tri godine i obezbjeđuju 180 ECTS bodova i studijski program osnovnih akademskih studija koji traje četiri godine i obezbjeđuje 240 ECTS. Ovi programi obezbjeđuju studentima da steknu sva potrebna znanja, vještine i kompetencije koje treba da imaju diplomirani grafički dizajneri. Nakon završetka četvorogodišnjih akademskih studija moguće je nastaviti dalje studiranje na magistarskim akademskim studijama. Izborom magistarskih studija, student dobija dublja znanja za obavljanje posla iz ove oblasti.

 

Završetkom osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje diplomirani grafički dizajner. Daljim nastavkom studija, student dizajna, nakon zavšetka magistarskih akademskih stidija, stiče zvanje magistra dizajna.