fbpx

Dokumenta

Pravna akta

Strategija međunarodne saradnje Univerziteta za poslovne studije
Zakon o izmjenama zakona o visokom obrazovanju 31/18
Zakon o izmjenama zakona o visokom obrazovanju 44/15
Zakon o visokom obrazovanju
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju 90/16
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju 104/11
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju 84/12
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju 108/13
Statut Univerziteta za poslovne studije
Strategija UPS 2011-2016. godine
Strategija UPS 2016-2021. godine
Strategija kvaliteta UPS
Pravilnik o osiguranju kvaliteta
Pravilnik o ocjenjivanju studenata
Pravilnik o pravilima osnovnih studija
Pravilnik o odbrani završnog rada
Pravila studija drugog ciklusa
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata
Pravilnik o dodjeli stipendija
Pravilnik o ECTS bodovima, šifriranju i silabusima
Pravilnik o uslovima upisa i prepisa, priznavanju ispita i utvrđivanju diferencijalnih ispita za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova
Kodeks nastavničke etike
Kodeks ponašanja i oblačenja
Rješenje o ispunjenosti uslova za početak rada Univerziteta za poslovne studije
Rješenje za ispunjenost uslova za izvođenje studijskih programa
Rješenje za ispunjenosti uslova za početak rada Univerziteta za poslovne studije za rad van sjedišta
Rješenje o akreditaciji
Dozvola za rad Univerziteta za poslovne studije
Dozvola za izvođenje studijskih programa
Dozvola za rad Univerziteta za poslovne studije radi obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja van sjedišta
Dozvola za izvođenje studijskih programa Grafički dizajn i Računarske i informacione tehnologije
Dozvola za izvođenje studijskih programa Poslovne i finansijske studije i Finansije, bankarstvo i osiguranje
Dozvola za izvođenje studijskog programa Pravne nauke
Dozvola za izvođenje studijskog programa Ekologija (četvorogodišnji studij)
Dozvola za izvođenje studijskog programa Menadžment malih i srednjih preduzeća (drugi ciklus)
Dozvola za izvođenje studijskog programa Turizam i hotelijerstvo
Dozvola za izvođenje studijskog programa Turizam i hotelijerstvo (Restoraterstvo i Gastronomija)
Dozvola za izvođenje studijskog programa Ekonomija i finansije (III ciklus)
Izvod iz pravilnika o radu biblioteke Univerziteta za poslovne studije
KONKURS za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Pravilnik o dodjeli stipendija i vođenju registra
Strategija odnosa s javnošću
Samoevaluacioni izvještaj
Informativni dokument, Univerzitet za poslovne studije
Odluka o rapisivanju konkursa za upis studenata na I ciklus studija u akademskoj 2022/23. godini
Odluka o visini školarine na I ciklusu akademskih studija

Raspored predavanja i ispita

 
Fakultet za poslovne i finansijske studije RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za primjenjenu ekonomiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za ekologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet pravnih nauka RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
close-link

Univerzitet za poslovne studije raspisuje konkurse za upis studenata na prvi, drugi i treći ciklus visokog obrazovanja.

Konkurs za upis studenata na studije I ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije II ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije III ciklusa.