fbpx

Fakultet pravnih nauka

Prof. dr Zoran Babić

 

Zoran Babić, rođen je 15.07.1971. godine u Banjaluci. Diplomirao 1997. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Postdiplomske studije upisao školske 2006/2007. godine na Fakultetu poslovnih studija u Banjaluci.

 

Odslušao i položio sve nastavne predmete prema planu i programu postdiplomskih studija Fakulteta poslovnih studija na smjeru “Finansije i revizija”, sa prosjekom ocjena 9,7. Magistrirao je početkom 2009. godine na temu “Značaj kvaliteta finansijskog izvještavanja, računovodstva i revizije u funkciji efikasnog korporativnog upravlјanja”.

Doktorirao je 06.07.2011. godine na Univerzitetu za poslovne studije na temu “Korporativno upravlјanje i finansijsko izvještavanje u uslovima globalne ekonomske krize “.

 

Predaje na Univerzitetetu za poslovne studije gdje je i prodekan za nastavu na Fakultetu za poslovne i finansijske studije te direktor Naučno istraživačkog instituta na Univerzitetu za poslovne studije. Zajedno sa Primorskim Univerzitetom iz Slovenije konkurisao na projektima finansiranim od strane Evropske Unije.

Predaje na predmetima: Računovodstvo, Finansijsko računovodstvo, Specijalna računovodstva, Međunarodni računovodstveni standardi, Analiza finansijskih izvještaja.

 

Istraživanja kojima se bavi doktorski rad imaju za cilј da sveobuhvatnom analizom postojećih teoretskih i praktičnih znanja izvrši analiza korporativnog upravlјanja i finansijskog izvještavanja u uslovima globalne ekonomske krize, jer njihovo pobolјšanje direktno pridonosi finansijskoj stabilnosti, privlači dodatni kapital i pojeftinjuje njegovo pribavlјanje. U radu se direktno vrši analiza korporativnog upravlјanja i finansijskog izvještavanja kod nas i u svijetu, mjere koje se preduzimaju u borbi sa globalnom ekonomskom krizom sa preporukama kako da se pozitivna svjetska iskustva direktno primjene na poslovanje preduzeća u Republici Srpskoj.

 

Posjeduje potvrdu ovlaštenog računovođe Saveza računovođa i revizora Republike Srpske. Posjeduje i nacionalnu potvrdu ovlaštenog internog revizora za oblast budžet i neprofitne organizacije, kao i nacionalnu potvrdu ovlaštenog internog revizora za privredu.

 

Član je Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Udruženja internih revizora BiH, Udruženja kontrolera BiH i Evropskog udruženja kontrolera.

Govori engleski i njemački jezik.

 

Učestvovao je u projektima vezanim za razvijanje turističke saradnje između Slovenije i BiH, koji se provodio između Primorskog Univerziteta u Kopru i Univerziteta za poslovne studije.

 

Profesionalno iskustvo:

 

Bio je zaposlen u Telekomu Srpske, gdje je prvu godinu dana radio na poslovima plana i analize, a nakon toga tri godine na mjestu rukovodioca Sektora za računovodstvo cijelog Telekoma Srpske. Potom je radio kao rukovodilac Sektora marketinga u direkciji Telekoma Srpske, a nakon toga kao rukovodilac Službe za prodaju usluga i brigu o korisnicima. Radio je i na mjestu glavnog saradnika za izradu strateškog i biznis plana Telekoma Srpske.

 

Angažovan je, od 2006. godine do danas, na Univerzitetu za poslovne studije, na predmetima vezanim za oblasti računovodstva i revizije.

Bio je član Nadzornog odbora preduzeća “Želјeznice RS”, a.d. Doboj i član Odbora za reviziju preduzeća Želјeznice Republike Srpske.

 

Bio je član Nadzornog odbora preduzeća “Banjalučka pivara” a.d., Banjaluka. Trenutno je predsjednik odbora za reviziju preduzeća “Vodovod “a.d., Banjaluka.

 

Predsjednik je i osnivač Centra za unapređenje korporativnog upravlјanja. Centar trenutno broji 370 članova, od toga su 20 doktora nauka, 30 magistara, a ostali članovi su diplomirani ekonomisti i pravnici. Član je savjeta roditelјa i ispred roditelјa izabran predstavnik u školski odbor osnovne škole “Borisav Stanković” u Lazarevu.

Član je skupštine rukometnog kluba “Borac” i upravnog odbora plivačkog kluba “Olimp”, Banjaluka.

 

Objavlјeni radovi:

 

Učestvovao je, kao izlagač, na brojnim domaćim i stranim naučnim skupovima, a između ostalih i na Međunarodnom naučnom skupu koji je organizovao Defendologija centar na temu “Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini”. Rad s kojim je učestvovao na izlaganju je objavlјen i u međunarodnom časopisu “Defendologija”.

 

Koautor je, zajedno sa prof. dr Slavkom Vukšom, udžbenika “Revizija”, objavlјenog u Banjaluci 2007. godine, od strane Univerziteta za poslovne studije, kao i udžbenika “Računovodstvo” objavlјenog u Banjaluci 2011. godine, od strane Univerziteta za poslovne studije. Takođe, autor je naučno-stručnih analiza: “Finansijsko planiranje u savremenim uslovima poslovanja” objavlјenog u časopisu Finrar i “Značaj informacija kod poslovnog odlučivanja” objavlјenog u časopisu Lider.

 

Autor naučno-stručne analize “Problemi u primjeni Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, računovodstva i revizije u Republici Srpskoj”. Koautor je, zajedno sa mr. Renatom Kužet i mr Irenom Kecman, analize “Izazovi inicijativa za uvođenje projekata Javno-privatnog partnerstva”. Koautor je, zajedno sa doc. dr Valentinom Duvnjak, naučno-stručne analize “Ocjene i pravci finansijskog restruktueriranja u Republici Srpskoj”. Koautor je, zajedno sa mr. Renatom Kužet, analize “Savremeni trendovi u Javno-privatnim partnerstvima”.

Koautor je, zajedno sa mr Renatom Kužet, knjige “Javno-privatno partnerstvo i revizija javnog sektora (izazovi i perspektive u Republici Srpskoj)”, koja je objavlјena u julu 2012. godine.

 

FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE

 

Fakultet za poslovne studije institucionalizovan je 2005. godine. Sa jasnom misijom i vizijom u procesu stvaranja kadrova u oblasti: Računovodstvo i revizija, Porezi, carine i budžet, Bankarstvo, Menadžment javnog sektora, Javna i lokalna samuprava, Sportski i zdravstveni menadžment i Poslovno pravo. Takav profil edukacije trajao je sve do licenciranja studijskog programa Fakulteta za poslovne i finansijske studije kao organizacione jedinice Univerziteta za poslovne studije Banjaluka, čime je Fakultet za poslovne studije faktički supstituisan novom strukturom nove organizacione jedinice fakulteta.

 

U tom kontekstu, profilisan je studijski program Poslovne i finansijske studije kao trogodišnji studijski program sa 180 ECTS koji se sastoji od tri studijske grupe:

 

  • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  • BANKARSTVO I BERZANSKO POSLOVANJE
  • POREZ, CARINE I BUDŽET.

 

Potom je licenciran i četvorogodišnji studijski program 240 ECTS pod nazivom Finansije, bankarstvo i osiguranje sa studijskim grupama:

 

  • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  • BANKARSTVO
  • POREZ, CARINE I BUDŽET.

 

Na takav koncept edukacije Fakulteta za poslovne i finansijske studije profilisao se koncept akademskih studija drugog ciklusa sa studijskim programom Finansijski, bankarski i berzanski menadžment sa novih 60 ECTS i sa zvanjem magistra ekonomije.

 

U periodu 2005-2011. godine diplomiralo je više od 100 studenata. Većina studenata je u radnom odnosu ( preko 85%), što faktički znači da je studijski program Fakulteta u skladu sa potrebama tržišta rada i strategijom razvoja Republike Srpske.

 

Visok postotak zapošljavanja studenata Fakulteta za poslovne i finansijske studije je u rastućem trendu, što potvrđuje činjenica relativno visokog koeficijenata prepisa studenata sa drugih fakulteta iz zemlje i zemalja u okruženju.

[ctu_ultimate_oxi id=”1”]

Raspored predavanja i ispita

 
Fakultet za poslovne i finansijske studije RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za primjenjenu ekonomiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za ekologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet pravnih nauka RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
close-link

Univerzitet za poslovne studije raspisuje konkurse za upis studenata na prvi, drugi i treći ciklus visokog obrazovanja.

Konkurs za upis studenata na studije I ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije II ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije III ciklusa.