fbpx

Fakultet pravnih nauka

MileMatijevic

Prof. dr Mile Matijević

Rođen je 27.04.1955. god. u Orašcu, opština Bihać. Osnovnu školu je završio u mjestu rođenja. Srednju školu unutrašnjih poslova završio je u Sremskoj Kamenici, a Fakultet bezbednosti i DSZ u Skopju. Magistrirao na Fakultetu za bezbjednosti Univerziteta „Kiril i Metodije“ u Skoplju i stekao akademsko zvanje magistar kriminalistike. Doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i stekao naučno zvanje doktor pravnih nauka.

U toku bavljenja nastavnim i naučno istraživačkim radom objavio je 103 naučna i stručna rada u referentnim naučnim i stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu. Rukovodio je i učestvovao u više naučno – istraživačkih projekata iz oblasti krivično-pravnih i kriminalističkih nauka, kao što su: „Primjena novog Zakona o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini“, „Saradnja policije i zajednice“, „Nasilnički kriminalitet u Repubici Srpskoj“ i drugi. Napisao je 12 knjiga, udžbenika, praktikuma iz oblasti kriminalistike, krivičnog prava, kriminologije.

U profesionalnoj policijskoj karijeri proveo je 20 godina na raznim operativnim i rukovodnim poslovima u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Poslednjih 20 godina bavi se nastavno-naučnim radom u visokoškolskim institucijama (Viša – Visoka škola unutrašnjih poslova, Fakultet pravnih nauka). Obavljao je poslove prvog direktora Više i Visoke škole unutrašnjih poslova u Banjoj Luci, prodekana fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta „Apeiron“, a trenutno je dekan Fakulteta pravnih nauka Univerziteta za poslovne studije Banja Luka. U zvanju je redovnog profesora na užoj naučnoj oblasti „Krivično pravo i krivično procesno pravo“.

Predsjednik je upravnog odbora Internacionalnog centra za kriminalističko – forenzička i kriminološka vještačenja i istraživanja sa sjedištem u Banjoj Luci i edukator Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske. Angažovan je kao sudski vještak policijske i kriminalističke struke na Sudu Bosne i Hercegovine. Sportski je radnik, majstor judo sporta „peti dan“, trener i predsjednik U.O. Judo kluba „Borac“ iz Banje Luke.

FAKULTET PRAVNIH NAUKA

Pravi fakultet јe naјmlađa visoko-školska naučno-obrazovna ustanova u okviru Univerziteta za poslovne studiјe. Počeo јe sa radom školske 2011/12. godine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske. Studiјe su organizovane kao četverogodišnje studiјe prvog ciklusa (240 ECTS) na studijskom programu „Pravne nauke“ i trogodišnje studije (180 ECTS) na studijskom programu „Pravo EU“, i studiјe drugog ciklusa (master studiјe – 300 ECTS) na studijskom programu „Pravne nauke“. Kroz studiјski program Fakulteta pravnih nauka studenti stiču opšta, osnovna pravna i speciјalistička znanja iz svih oblasti prava kao i srodnih nauka. Na fakultetu se izučavaјu predmeti u okviru nastavnih katedri: Opšte teoriјske nauke, Građansko pravne nauke, Upravno pravne nauke, Krivično pravne nauke, Privredno pravne nauke, Međunarodno pravne nauke.

Pored izučavanja obaveznih predmeta studentima se nudi dinamičan sadržaј izbornih predmeta koјe studenti biraјu prema opredјeljenju i željama za dobiјanje dodatnih specifičnih znanja iz određenih oblasti prava i srodnih nauka koјi nisu izučavani kroz obavezni program. Nastava se odviјa u skladu sa preporukama Bolonjske deklaraciјe, sa ravnopravnim učešćem svih oblika nastavnog angažovanja studenta (predavanja, vјežbe, kolokviјumi, praktična nastava, stručna praksa). Posebna pažnja se poklanja aktivnog učešću studenta u nastavnom procesu, čime on istinski postaјe subјekt nastavnog procesa, gdјe neposredno učeći utiče na kreiranje sopstvenog znanja.

Na fakultetu јe organizovana Pravna klinika „law school clinic“ kao interaktivni metod edukaciјe studenata prava, koјi ima za cilj da studente obuči u primјeni teoriјskih znanja u konkretnoј pravnoј praksi, a koјe su im neophodne u budućoј profesiјi. U okviru pravne klinike funkcionišu kliničke radionice iz oblasti više pravnih nauka i disciplina: klinika za ljudska prava, građansko pravna klinika, porodično pravna klinika, nasljedno pravna klinika, krivično pravna klinika, kriminalističko forenzička klinika, upravno pravna klinika, klinika za radno i sociјalna prava, klinika za ljudska prava i dr. Drugi dio unapređenja praktične dјelatnosti studenata јe studentska praksa u relevantnim instituciјama gdјe se primјenjuјe pravo (organi uprave, pravosudne instituciјe, privredna preduzeća, advokatske, notarske kancelariјe, obrazovne instituciјe). Posebna pažnja јe data na naučno-istraživačke dјelatnost kroz organizaciјu i vođenje proјekata, organizaciјu naučnih i stručnih konferenciјa, okruglih stolova. Nastavni kadar fakulteta se u prioritetu orјentiše ka aktuelnim-savremenim tokovima u društvu, integracijama sa Evropskom unijom, gdјe se usmјerava i nastavno- naučna dјelatnost.

Budući diplomirani pravnici biće osposobljeni za potpuno ravnopravan status u konkurenciјi drugih pravnih kadrova u okruženju, sa mogućnošću polaganja pravosudnog ispita i zapošljavanju u organima uprave, prvosudnim organima, privrednim preduzećima, bezbјednosnim agenciјama, advokaturi, notariјatima, i svim drugim instituciјama gdјe јe pravnička profesiјa potrebna.

Ko se svoјim pravom služi siguran јe u sebe !

Studijski program: Pravo EU
Dužina trajanja studija: tri godine
Broj ECTS: 180
Stručno zvanje: diplomirani pravnik – 180 ECTS

Studijski program: Pravne nauke
Dužina trajanja studija: četiri godine
Broj ECTS: 240
Stručno zvanje: Diplomirani pravnik – 240 ECTS

Raspored predavanja i ispita

 
Fakultet za poslovne i finansijske studije RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za primjenjenu ekonomiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za ekologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet pravnih nauka RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
close-link

Prof. dr Valentina Duvnjak
ponedjeljak od 09:00 do 11:00 časova
četvrtak od 12:00 do 14:00

Prof. dr Biljana Rađenović-Kozić

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
utorak od 10:00 do 12:00

Prof. Milena Mićić

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Doc. dr Mirjana Delić-Jović

utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Viši asistent Slobodanka Vujčić, ma

utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Viši asistent Dragana Đurica, ma
utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Asistent Jelena Šljokavica

svaki dan od 13:00 do 15:00

Prof. dr Kristijan Ristić

srijeda od 10:00 do 13:00
četvrtak od 10:00 do 13:00

Viši asistent Tatjana Klincov-Vujaković, ma

srijeda od 10:00 do 13:00
četvrtak od 10:00 do 13:00

Prof. dr Ilija Šušić

ponedjeljak od 12:00 do 14:00
četvrtak od 12:00 do 14:00

Prof. dr Goran Branković

ponedjeljak od 12:00 do 13:00
petak od 12:00 do 13:00

Prof. mr Miodrag Manojlović
ponedjeljak od 9:00 do 11:00
četvrtak od 09:00 do 11:00

Prof. dr Mile Matijević

četvrtak od 15:00 do 16:00

Doc. Radenko Milak

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Prof. dr Zoran Babić

utorak od 10:00 do 12:00
četvrtak od 14:00 do 16:00

Prof. dr Marija Knežević

srijeda od 12:00 do 14:00
četvrtak od 12:00 do 14:00

Univerzitet za poslovne studije raspisuje konkurse za upis studenata na prvi, drugi i treći ciklus visokog obrazovanja.

Konkurs za upis studenata na studije I ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije II ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije III ciklusa.