fbpx

Fakultet za ekologiju

IMG_2377-01

Prof. dr Marija Knežević

Rođena 19.05.1956. godine u Banjoj Luci. Akademske studije, studijske grupe Filozofija i sociologija, završila 1980. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarske studije završila 1986. godine na odsjeku Sociologija naselja, a doktorske studije iz oblasti Menadžment turizma i hotelijerstva završila 2009. godine u Beogradu, stekavši zvanje doktora nauka o menadžmentu.

Od 2009. godine do danas radi kao vanredni profesor na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka, unutar užih naučnih oblasti Turizam, Hotelijerstvo, Menadžment i Ekologija.

 

U periodu između 2010-2018. godine bila je dekan Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Univerziteta za poslovne studije Banja Luka. Kao viši asistent na predmetu Sociologija radila je na Filozofskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu i Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Banjoj Luci, u period između 1995-2000. godine. Kao profesor na predmetima Sociologija, Filozofija, Politička ekonomija i Marksizam radila je u srednjim školama u Banjoj Luci (Gimnazija, Građevinska škola i Ekonomska škola), u periodu između 1980-1992. godine.

 

Bibliografija:

 1. Knežević, M. Kovaćević, B. (1997), Sociologija, NUB Banja Luka;
 2. Knežević, M. Ristić, L, Kovačević, B. (2009), Sociologija naselja, NIUB RS, BanjaLuka;
 3. Knežević, M.(2008), „Savremeni pristupi dizajniranju menadžment procesa hotelskih sistema“, doktorska teze;
 4. Knežević, M, Kovačević, B. (2009) Ekologija i ekološka kriza, NIUBRS, Banja Luka;
 5. Knežević, M. Djokić, A. Atlagić, N. (2017), Menadžment ljudskih resursa, ITEP, Banja Luka;
 6. Knežević,M. Djokić, A. (2018) Sociologija menadžmenta, ITEP, Banja Luka;
 7. Knežević, M. (2010) Agrotourism as a generator of region development, časopis Economics of agriculture, SI – 2, UDK: 338.48-53:63;
 8. Knežević, M. (2010) Klasteri i socijalno preduzetništvo – Nužni oblici organizacije seoskog turizma u BiH, 2. Kongres ruralnog turizma, Hrvatska, Mali Lošinj, ISBN 978-953—6387-08-3;
 9. M. (2010), Hospitality management in rural tourism – BiH, Global business and tehnology assocciation, Sout Africa, ISBN. 1-932917-06-3;
 10. Knežević, M. 82011), Turizam kao faktor razvoja BiH, časopis Poslovne studije UPS, UDK 338.48:339.138(497.6);
 11. Knežević, M. (2012) Mogućnosti komplementarnog i održivog razvoja turizma i ekologije u BiH, Zbornik radova Ekološki spektar , UPS, UDK 338.48(100):502.131.1;
 12. Knežević, M. (2012) Bosna i Hercegovina kao podunavska zemlja, Zbornik radovaDanube strategy – strategic signivicance for Serbia, ISBN 978 – 86 – 7067-167-6;
 13. Knežević, M. (2012), Razvoj ljudskih resursa u turizmu, Znornik radova, Jahorinski dani, ISBN 978-9958-0912-0-9, COBISS. BH-ID 19713030;
 14. Knezevic, M. (2014) Gastronomy Of Bosnia And Herzegovina In The Function Of Regional Tourism, Mancester, Engleska, Case study,ISBN 978 – 606-687-107-5;
 15. Knežević, M. (2014), Business Transfer from First to Second Generation, 5/14,n Internacional Case studies, ISNB 973-973-702-848-8, Mančester;
 16. Knežević, M. Savić, B. (2014) Danube Region as a single economic enviroment in 21st century, ISBN 978-86-7067-200-0;
 17. Radivojević, M., Knežević, M. (2015) From electronic business to business intelligence in the marketing of tourist companies,International Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume 2, Issue 4/15;
 18. Knežević, M. Atlagić, N, (2016) Conflict in the Apartment Complex, Internacional Case studies, Mančester, 7/1016, ISBN 978-606-687-251-5;
 19. Knežević,M. Snježana Đokić, Srđan Jovanović (2017)Social Entrepreneurship and Sustainable Development;
 20. World Wide Journal of Multidisciplinary Research and Development , Impact factor JIF Knežević, M. Atlagić. N. (2016) Ruralni prostor BiH u funkciji kulturnih ruta Balkana, III kongres ruralnog turizma Hrvatske, Supeter, ISBN 978-953—6387-08-3 4.25;
 21. Nikola Vuksanović, Dragan Tešanović, Bojana Kalenjuk, Milijanko Portić, Marija Knežević (2016), Socio-demografic characteristics as determinats of differences in perception of local gastronomy, JEL: J1, J19, Z3, Q1, Q19.

FAKULTET ZA EKOLOGIJU

Osnovna misija Fakulteta za ekologiju je sticanje i proširivanje znanja i vještina iz oblasti zaštite životne sredine, kao i edukacija studenata u rješavanju brojnih i kompleksnih ekoloških problema. Ekologija je struka i nauka koja obećava rješavanje sve većeg broja ekoloških problema u životnoj i radnoj sredini koji su duboko ugrozili kapacitet životne sredine. Posebno veliku opasnost po zdravlje čovjeka, biljnog i životinjskog svijeta čine: buka, otpad, zagađivanje zemljišta, vode, vazduha kao i drugi toksikanti nastali iz proizvodnje, industrije i poljoprivrede. Iz tih razloga je od presudnog značaja kvalitetna i cjelovita ekološka edukacija budućih kadrova, jer će njihova buduća naučna i stručna znanja i vještine biti fundamentalne pretpostavke u funkciji zaštite kvaliteta životne sredine, održivog razvoja, održivog korišćenja prirodnih resursa i razvoja ekološke svijesti javnosti u okviru ekološke etike.

Obrazovni cilj studijskog programa ekologije je usavršavanje dostignutih kompetencija i vještina iz oblasti ekologije koji se nadograđuju kroz prvi i drugi ciklus, skladnim odnosom teorijske, praktične i terenske nastave usmjerene na sticanje znanja i praktičnih vještina koje studenti mogu da primjene u budućem angažovanju u domenu ekologije i zaštite životne sredine. S obzirom na stečena znanja i vještine, a u skladu sa Direktivama EU u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, a u cilju supervizije sprovođenja zakonske legislative, svršeni studenti će moći da primijene stečena znanja počevši od proizvodnih djelatnosti, prometa roba i usluga, laboratorijskih kontrola, kao i u neposrednom radu inspekcijskih službi.

Studijski program: Ekologija
Sudijske grupa:

Dužina trajanja studija: tri godine
Broj ECTS: 180
Stručno zvanje: Diplomirani ekolog 180 ECTS

Studijski program: Ekologija
Sudijske grupa:

Dužina trajanja studija: četiri godine
Broj ECTS: 240
Stručno zvanje: Diplomirani ekolog 240 ECTS

Raspored predavanja i ispita

 
Fakultet za poslovne i finansijske studije RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za primjenjenu ekonomiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za ekologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet pravnih nauka RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
close-link

Prof. dr Valentina Duvnjak
ponedjeljak od 09:00 do 11:00 časova
četvrtak od 12:00 do 14:00

Prof. dr Biljana Rađenović-Kozić

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
utorak od 10:00 do 12:00

Prof. Milena Mićić

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Doc. dr Mirjana Delić-Jović

utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Viši asistent Slobodanka Vujčić, ma

utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Viši asistent Dragana Đurica, ma
utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Asistent Jelena Šljokavica

svaki dan od 13:00 do 15:00

Prof. dr Kristijan Ristić

srijeda od 10:00 do 13:00
četvrtak od 10:00 do 13:00

Viši asistent Tatjana Klincov-Vujaković, ma

srijeda od 10:00 do 13:00
četvrtak od 10:00 do 13:00

Prof. dr Ilija Šušić

ponedjeljak od 12:00 do 14:00
četvrtak od 12:00 do 14:00

Prof. dr Goran Branković

ponedjeljak od 12:00 do 13:00
petak od 12:00 do 13:00

Prof. mr Miodrag Manojlović
ponedjeljak od 9:00 do 11:00
četvrtak od 09:00 do 11:00

Prof. dr Mile Matijević

četvrtak od 15:00 do 16:00

Doc. Radenko Milak

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Prof. dr Zoran Babić

utorak od 10:00 do 12:00
četvrtak od 14:00 do 16:00

Prof. dr Marija Knežević

srijeda od 12:00 do 14:00
četvrtak od 12:00 do 14:00

Univerzitet za poslovne studije raspisuje konkurse za upis studenata na prvi, drugi i treći ciklus visokog obrazovanja.

Konkurs za upis studenata na studije I ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije II ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije III ciklusa.