fbpx

Fakultet za informacione tehnologije i dizajn

IlijaSusic

Prof. dr Ilija Šušić

Rođen 06.08.1951. godine u mjestu Čelebići opština Konjic. Akademske studije završio 1975. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Magistarske studije završio na Mašinskom fakultetu 1983. godine i stekao naučno zvanje magistra tehničkih nauka, a doktorski rad uradio i odbranio na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i stekao zvanje doktora tehničkih nauka.

Tokom bavljenja nastavnim i naučnoistraživačkim radom objavio je preko 50 naučnih radova u referentnim međunarodnim i nacionalnim časopisima od čega je jedan broj radova objavljen u časopisima indeksiranim od strane Thomsona Reutersa – Web of Sciences (Proceedings Citation Index) i Scopus.

Izvodi nastavu na univerzitetima u zemlji i van zemlje.

Rukovodio je i bio član projektnih timova na više od 20 istraživačkih projekata iz oblasti: Prirodnih nauka, Inženjerstva i tehnologija i Društvenih nauka, odnosno naučnih polja: Rračunarske i informacione nauke, Mašinsko inženjerstvo, Informaciono inženjerstvo i Ekonomija i poslovanje.

Radio je i rukovodio u privrednim sistemima više od 20 godina, a za svoj rad je više puta nagrađivan („zlatna plaketa“ i „zlatna značka“ RO Fabrike autodijelova Derventa;zlatna plaketa“ i „zlatna značka“ kombinata MMK „Bratstvo“ Novi Travnik; Povelјa grada Dervente,Plaketa privredne komore) i odlikovan Ordenom  rada sa srebrenim vijencem SFRJ.

Ispred Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine,od 2013. godine,je ekspert – stručnjak ispred akademske zajednice u BiH i privrede i prakse u BiH, koji obavlja pregled, daje ocjenu i preporuku o akreditaciji visokoškolskih institucija u BiH.


FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I DIZAJN

Misija Fakulteta za informacione tehnologije i dizajn je da doprinese obrazovnom, kulturnom, ekonomskom i socijalnom napretku Bosne i Hercegovine, obezbjeđujući napredne osnovne diplomske, magistarske i doktorske akademske studije u oblasti informacionih tehnologija i umjetnosti, kao i kontinuiranu profesionalnu edukaciju. Fakultet studentima pruža upoznavanje savremenih tehničkih koncepata i prakse u naučnim i umjetničkim oblastima: informacionih tehnologija i grafičkog dizajna i dizajna interaktivnih medija.

Vizija jeste profilisanje visokostručnih akademskih kadrova (magistri i doktori nauka) iz oblasti Informacionih tehnologija i dizajna koji svojim znanjima doprinose bržoj integraciji zemlje članicama Evropske unije, kako Bosne i Hercegovine tako i Republike Srpske, sa stanovišta praktične implementacije novih znanja na principima Bolonjskog procesa.

Studijski programi Računarske i informacione tehnologije su programi osnovnih akademskih studija koji traje tri godine i obezbjeđuje 180 ECTS bodova i studijski program osnovnih akademskih studija koji traje četiri godine i obezbjeđuje 240 ECTS. Ovi programi obezbjeđuju studentima da steknu sva potrebna znanja, veštine i kompetencije koje treba da imaju inženjeri informacionih tehnologija. U okviru ovih programa nalazi se značajan broj izbornih predmeta, zahvaljujući kojima student može sebe bliže da profiliše. Nakon završetka četvorogodišnjih akademskih studija moguće je nastaviti dalje studiranje na magistarskim akademskim studijama. Izborom magistarskih studija, student dobija dublja znanja za obavljanje poslova inženjera za IT.

Teorijska, praktična i aplikativna znanja jesu ishod studijskog programa u funkciji sticanja teorijskih i praktičnih znanja na magistarskim studijama drugog ciklusa i kao preduslov su implementaciji studijskog programa.

Završetkom osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje „diplomirani inženjer informatike”. Daljim nastavkom studija, student informacionih tehnologija”, nakon zavšetka magistarskih akademskih stidija, stiče zvanje „magistra informatike“.

Obrazovni cilj studijskog programa Grafički dizajn je postizanje kompetencija i vještina u oblasti grafičkog dizajna koje se stiču kroz skladan odnos teorijske i praktične nastave usmjerene ka sticanju znanja i praktičnih vještina koje studenti mogu primijeniti u budućem angažovanju u domenu dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog dizajniranja predmeta, prostora i dr. Ciljevi studentskog programa u skladu sa obrazovnom i društvenom misijom i ciljevima Univerziteata za poslovne studije odnosno obrazovanjem stručnjaka sa teorijskim i praktičnim znanjem koje će se uspješno uključiti u rješavanje svojih profesionalnih zadataka u oblasti Grafičkog dizajna.

Studijski programi Grafičkog dizajna su programi osnovnih akademskih studija koji traju tri godine i obezbjeđuju 180 ECTS bodova i studijski program osnovnih akademskih studija koji traje četiri godine i obezbjeđuje 240 ECTS. Ovi programi obezbjeđuju studentima da steknu sva potrebna znanja, vještine i kompetencije koje treba da imaju diplomirani grafički dizajneri. Nakon završetka četvorogodišnjih akademskih studija moguće je nastaviti dalje studiranje na magistarskim akademskim studijama. Izborom magistarskih studija, student dobija dublja znanja za obavljanje posla iz ove oblasti.

Završetkom osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje diplomirani grafički dizajner. Daljim nastavkom studija, student dizajna, nakon zavšetka magistarskih akademskih stidija, stiče zvanje magistra dizajna.

Studijski program: Računarske i informacione tehnologije
Sudijske grupa:

Dužina trajanja studija: tri godine
Broj ECTS: 180
Stručno zvanje: diplomirani inženjer informatike 180 ECTS

 

Studijski program: Grafički dizajn
Studijska grupa:

Dužina trajanja studija: tri godine
Broj ECTS: 180
Stručno zvanje: diplomirani grafički dizajner
180 ECTS

Studijski program: Računarske i informacione tehnologije
Sudijske grupa:

Dužina trajanja studija: četiri godine
Broj ECTS: 240
Stručno zvanje: diplomirani inženjer informatike 240 ECTS

 

Studijski program: Grafički dizajn
Studijska grupa:

Dužina trajanja studija: četiri godine
Broj ECTS: 240
Stručno zvanje: diplomirani grafički dizajner
240 ECTS

Raspored predavanja i ispita

 
Fakultet za poslovne i finansijske studije RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za primjenjenu ekonomiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za ekologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet pravnih nauka RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
close-link

Prof. dr Valentina Duvnjak
ponedjeljak od 09:00 do 11:00 časova
četvrtak od 12:00 do 14:00

Prof. dr Biljana Rađenović-Kozić

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
utorak od 10:00 do 12:00

Prof. Milena Mićić

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Doc. dr Mirjana Delić-Jović

utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Viši asistent Slobodanka Vujčić, ma

utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Viši asistent Dragana Đurica, ma
utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Asistent Jelena Šljokavica

svaki dan od 13:00 do 15:00

Prof. dr Kristijan Ristić

srijeda od 10:00 do 13:00
četvrtak od 10:00 do 13:00

Viši asistent Tatjana Klincov-Vujaković, ma

srijeda od 10:00 do 13:00
četvrtak od 10:00 do 13:00

Prof. dr Ilija Šušić

ponedjeljak od 12:00 do 14:00
četvrtak od 12:00 do 14:00

Prof. dr Goran Branković

ponedjeljak od 12:00 do 13:00
petak od 12:00 do 13:00

Prof. mr Miodrag Manojlović
ponedjeljak od 9:00 do 11:00
četvrtak od 09:00 do 11:00

Prof. dr Mile Matijević

četvrtak od 15:00 do 16:00

Doc. Radenko Milak

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Prof. dr Zoran Babić

utorak od 10:00 do 12:00
četvrtak od 14:00 do 16:00

Prof. dr Marija Knežević

srijeda od 12:00 do 14:00
četvrtak od 12:00 do 14:00

Univerzitet za poslovne studije raspisuje konkurse za upis studenata na prvi, drugi i treći ciklus visokog obrazovanja.

Konkurs za upis studenata na studije I ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije II ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije III ciklusa.