Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

Login

 

EBSCO

 

 

upsbn
upssa
scg

Naučni radovi i konferencije

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Prof. dr Mile Matijević, učestvovao je n…

Hits:9419

Prof. dr Mile Matijević, učestvovao je na 15. Pravničkim danima,...

Prof.dr Obrenija Kalamanda učestvovala j…

Hits:10040

Prof.dr Obrenija Kalamanda učestvovala je na IX International Scientific Agriculture...

Prof. dr Mile Matijević sa radom „ Otkri…

Hits:24302

Prof. dr Mile Matijević sa radom „ Otkrivanje i dokazivanje...

Prof. dr Biljana Rađenović Kozić i prof.…

Hits:25068

Prof. dr Biljana Rađenović Kozić i prof. dr Mile Matijević...

Naučni rad "Coping with Crisis in t…

Hits:37901

Naučni rad "Coping with Crisis in the EU Periphery: The Case...

Modelovanje HR modul-a u telekomunikacio…

Hits:59583

Mihajlo Travar, Ilija Šušić, Nebojša Kuduz, Slaven Popović (Vol. 16,...

„The application of CAD / CAM technology…

Hits:59450

Šušić Ilija, Travar Mihajlo, Šušić Milan (2017), „The application of...

„Foreign direct investments and their im…

Hits:58601

Šušić Ilija, Stojanović Mirjana, Šušić Milan (2017  „Foreign direct investments...

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakult…

Hits:65219

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakultetu pravnih nauka, sa...

ups u slikama

Studentske vijesti

 vodic jpg

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

 

 pdf Termini konsultacija

UPS | Fakultet za ekologiju

obrenija kalamandaProf. dr Obrenija Kalamanda

 

Dodiplomske studije je završila na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i stekla zvanje diplomirani inženjer tehnologije. Magistarsku tezu je odbranila 2001. godine, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, pod nazivom „Izolovanje i hemijska karakterizacija etarskih ulja iz prašine i sitnjavine duvana“ i time stekla zvanje magistra tehničkih nauka iz oblasti hemijske tehnologije. Doktorsku disertaciju je odbranila 2009. godine na Univerzitetu u Bitolju, pri Institutu za tutun u Prilepu, na temu „ Upotrebna vrednost na tutunskata surovina tip virdžinija od proizvodnoto podračje na Republika Srpska“ i stekla zvanje doktor poljoprivrednih nauka.

 

U periodu 1995-2011. godine radila je u Fabrici duvana u Banjoj Luci. Od 2011. godine do danas radi na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka.

 

2010. godine je izabrana u docenta iz naučne oblasti Inženjerstvo i tehnologija, naučnog polja Biotehnologija životne sredine, uže naučne oblasti Biotehnologija životne sredine, na Univerzitetu za poslovne studije, Banja Luka. Objavila je do sada samostalno i u saradnji sa drugim autorima dvadesetak naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim časopisima.

 

Bibliografija:

 

 1. Kalamanda O. (1997): Izvori kancerogenih i drugih otrovnih materija u duvanu i njihov uticaj na zdravlje ljudi. Plenarno predavanje. 2. Međunarodni naučni skup. Prolom Banja.
 2. Kalamanda O. (2001): Izolovanje i hemijska karakterizacija etarskih ulja iz prašine i sitnjavine duvana. Magistarski rad. Banjaluka.
 3. Kalamanda O., Stanić R., Ivić S. (2001): Karakteristike duvana tipa Virdžinija sa područja RS sa aspekta savremenih trendova u proizvodnji cigareta. Tutun/ Tobacco 3-4. Prilep.
 4. Kalamanda O., Kukrić Z., Nikolić M.(2001): Isolation, Chemical and Microbiological Caracterization of Essential Oils from Tobacco Dust. Acta Agriculturae Serbica, Vol.VI, 12, 3 – 86. Čačak.
 5. Kukrić Z., Kalamanda O., Nikolić M.(2003): Hemijska karakterizacija etarskih ulja iz vodenog ekstrakta duvanske sitnjavine i prašine. Zbornik radova. V Simpozijum. Leskovac.
 6. Nikolić M., Kalamanda O., Kukrić Z. (2003): Mogućnosti iskorišćavanja duvanske prašine za dobijanje etarskih ulja. Zbornik radova. V Simpozijum. Leskovac.
 7. Kukrić Z., Kalamanda O., Nikolić M.(2003): Antimikrobna aktivnost etarskih ulja iz duvanskog otpada . Zbornik radova . VII Savetovanje. Banjaluka.
 8. Kalamanda O.(2009): Upotrebna vrednost na tutunskata surovina tip virdžinija od proizvodnoto podračje na Republika Srpska. Doktorska disertacija. Prilep.
 9. Kalamanda O.(2009): Tehnološki karakteristiki na surovinite od tip virdžinija poteklo Republika Srpska. Tutun/ Tobacco, Prilep.
 10. Kalamanda O.(2009): Hemiski sostav na virdžiniska surovina proizvedena vo Republika Srpska. Tutun/ Tobacco, Prilep.
 11. Kalamanda O. (2010): Isolation, Chemical and Microbiological Characterization of Essential Oils from Tobacco Waste. Economics of agriculture. Multifunctional agriculture and rural development (V), Beograd.
 12. Kalamanda, O., Stojanović-Bjelić Lj., Milešević T.(2012): Uticaj površinske eksploatacije rudnika Omarska na kvalitet vazduha. Zbornik radova; 535-544. 1. Međunarodni kongres ekologa. Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka.
 13. Stojanović-Bjelić Lj., Begović P., Kalamanda O.(2012): Uticaj izgradnje hidroelektrana na kvalitet površinskih i podzemnih voda na primeru HE Janjina. Zbornik radova; 279-291 . 1. Međunarodni kongres ekologa. Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka.
 14. Kalamanda, O. Stojanović, Lj.(2013): Uticaj regionalne deponije "Ramići" kod Banja Luke na kvalitet vazduha. Zbornik izvoda radova; 144. X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Banja Luka.
 15. Stojanović Bjelić Lj., Urošević D., Urošević U.,Kalamanda O.(2013): Neki aspekti upravljanja kvalitetom bezbednosti i zdravlja u radnoj sredini. Zbornik radova: 754. X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS, Banja Luka.
 16. Kalamanda, O. Pelivanoska, V.(2013): Some Physical Characteristics Of Tobacco Raw Material Type Virginia Grown In Republic Of Srpska Production Area. Acta Agriculturae Serbica, Vol. XVIII, 35 (2013) 69-86.
 17. Kalamanda, O. (2014): Uticaj kamenoloma Gata kod Bihaća na kvalitet vazduha. Časopis za poslovnu teoriju i praksu, 157-170. Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka.
 18. Kalamanda, O. (2014): Reciklaža komunalnog otpada u Republici Srpskoj. Zbornik radova . 9. Simpozijum “ Reciklažne tehnologije i održivi razvoj”, Zaječar.
 19. Kalamanda, O. (2014): Upravljanje medicinskim otpadom na području Republike Srpske. Zbornik radova . 9. Simpozijum “ Reciklažne tehnologije i održivi razvoj”, Zaječar.
 20. Kalamanda, O., Balaban, M. (2014): Upravljanje opasnim otpadnim materijama na području Bosne i Hercegovine. Zbornik radova; 923. IV međunarodna naučna konferencija “ Od krize prema razvoju”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka.
 21. Balaban, M., Kalamanda, O. (2014): Aerozagađenje urbanog dijela Banjaluke i uticaj na zdravlje stanovništva. Zbornik radova; 889. IV međunarodna naučna konferencija “ Od krize prema razvoju”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka.
 22. Kalamanda Obrenija, Vujčić Slobodanka, Delić Jović Mirjana (2015): Air quality monitoring at the regional landfill site Banja Luka. Časopis Poslovne studije, 287. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka

 23. Delić Jović Mirjana, Dragana Đurica, Kalamanda Obrenija, Vujčić Slobodanka(2015): Rural development of Republika Srpska with special focus on Banja Luka. Časopis Poslovne studije, 605. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka

 24. Slobodan Bunić, Obrenija Kalamanda, Dragana Đurica, Borislav Malinović, Aleksandar Stojaković,Slaven Filipović(2016):Izrada izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu prostornog plana opštine. XVIII međunarodni naučno-stručni skup YUCORR, Tara.

 25. Kalamanda Obrenija (2016): Environmentally friendly waste management in the Republic of Srpska. Časopis Poslovne studije, 181. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka

 26. Delić-Jović Mirjana, Kalamanda Obrenija (2016): Analysis of waste management in the Republika Srpska and Serbia with reference to some european countries. Časopis Poslovne  studije, 211. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka.

 27. Kalamanda Obrenija, Stojanović Bijelić Lj., Bojčić R. (2016): Organic agricultural production in the Republic of Srpska. Zbornik radova, XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa  Republike Srpske, Teslić

 28. Stojanović Bijelić Lj., Bojčić R., Nešković Markić D., Kalamanda Obrenija (2016): Zdravstveno-sanitarni nadzor nad vodosnabdijevanjem izvorišta Žeravica Gradiška. Zbornik radova, XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Teslić

 29. Kalamanda Obrenija (2016): Lepote eko turizma Republike Srpske, 5 Business Samit Uposlimo Srbiju, predavanje po pozivu Privredne komore Srbije, Vrnjačka Banja. 

 30. Kalamanda Obrenija, Vujčić Slobodanka (2017): Treated leachate from the regional landfill Ramići. Časopis Poslovne studije, 53. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka

 31. Kalamanda Obrenija (2017): Fizičko-hemijske i biološke karakteristike klanične otpadne vode. Zbornik radova, 5. Međunarodni naučni skup „Nauka i praksa poslovnih studija“, 488. Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

 32. Đurašinović Vlatka, Topić Svetlana, Kalamanda Obrenija (2017): Povratak prirodi devastiranih ekosistema na primjeru Bardače.  Zbornik radova, 5. Međunarodni naučni skup „Nauka i praksa poslovnih studija“, 524. Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

 

 

FAKULTET ZA EKOLOGIJU

 

Osnovna misija Fakulteta za ekologiju je sticanje i proširivanje znanja i vještina iz oblasti zaštite životne sredine, kao i edukacija studenata u rješavanju brojnih i kompleksnih ekoloških problema. Ekologija je struka i nauka koja obećava rješavanje sve većeg broja ekoloških problema u životnoj i radnoj sredini koji su duboko ugrozili kapacitet životne sredine. Posebno veliku opasnost po zdravlje čovjeka, biljnog i životinjskog svijeta čine: buka, otpad, zagađivanje zemljišta, vode, vazduha kao i drugi toksikanti nastali iz proizvodnje, industrije i poljoprivrede. Iz tih razloga je od presudnog značaja kvalitetna i cjelovita ekološka edukacija budućih kadrova, jer će njihova buduća naučna i stručna znanja i vještine biti fundamentalne pretpostavke u funkciji zaštite kvaliteta životne sredine, održivog razvoja, održivog korišćenja prirodnih resursa i razvoja ekološke svijesti javnosti u okviru ekološke etike.

 

Obrazovni cilj studijskog programa ekologije je usavršavanje dostignutih kompetencija i vještina iz oblasti ekologije koji se nadograđuju kroz prvi i drugi ciklus, skladnim odnosom teorijske, praktične i terenske nastave usmjerene na sticanje znanja i praktičnih vještina koje studenti mogu da primjene u budućem angažovanju u domenu ekologije i zaštite životne sredine. S obzirom na stečena znanja i vještine, a u skladu sa Direktivama EU u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, a u cilju supervizije sprovođenja zakonske legislative, svršeni studenti će moći da primijene stečena znanja počevši od proizvodnih djelatnosti, prometa roba i usluga, laboratorijskih kontrola, kao i u neposrednom radu inspekcijskih službi.