FAKULTET ZA NOVNARSTVO I KOMUNIKOLOGIJU

Fakultet za novinarstvo i komunikologiju proizvodi kadrove koji imaju aktivnu ulogu i kreiranju društvene, javne i političke stvarnosti, zasnovane na naučnim istraživanjima i potrebi snažne afirmacije liberalno-demokratskog, multietničkog i multikulturnog ambijenta u kome odrastaju i vaspitaju se mladi naraštaji našeg društva. Ovako koncipiran studijski program studentima pruža vrlo kvalitetnu osnovu za dalju karijeru u širokom spektru zanimanja u raznim instutucijama vlade, svih ministarstava, u medijima, institucijama kulture i obrazovanja, ali jednako potrebno i u preduzećima, posebno u većim sistemima u kojima postoje odjeli za odnose s javnošću, marketing službe i odjeli za ljudske resurse.

Studijski predmeti i njihovi silabusi su rezultat konsultacije sa najboljim fakultetima u okruženju, ali i saradnje sa velikim svjetskim fakultetima za medije i komunikacije. Zato su stečena znanja i vještine, sa ovog fakulteta, odlična osnova, ne samo za radne karijere diplomiranih studenata, nego i široko postavljena podloga za nastavak naučno-istraživačkog rada, bilo u zemlji ili razmjeni sa drugim univerzitetima i fakultetima.

Nastavni tim ovog fakulteta je jedinstven u ispunjavanju društvene dimenzije svoje misije, što ostvaruje u punoj saradnji sa studentima i stalnoj dostupnosti studentima u vidu životnih mentora u toku studija, ali i dalje kroz radno angažovanje i napredovanje kroz naučno- istraživačke projekte, koji su u oblasti komunikacija vrlo potrebni, obzirom na promjenjivost savremenog svijeta, kojem su potrebna nova i alternativna, ne samo viđenja, tumačenja, nego i riješenja svakodnevnih društvenih problema.

Dekan

Prof. dr Marija Knežević