Uz interaktivni metod edukacije, studenti prava stiču praktične vještine potrebne za buduću profesiju

Pravna klinika (legal clinic, law clinic, law school clinic) je program pravničkog školovanja koji obezbjeđuje neposredno pravničko iskustvo studentima pravnih fakulteta, a istovremeno opslužuje različite klijente kojima je potrebno pružanje besplatnih pravnih savjeta. Pravne klinike najčešće postupaju po principu “pro bono” u određenim pravnim pitanjima, čime se obezbjeđuju besplatni pravni savjeti.


Pravna klinika je interaktivni metod edukacije studenata prava. Studenti tako stiču praktične vještine koje će im biti potrebne kako bi svoju buduću profesiju obavljali kompetentno, savjesno i sa visokim profesionalnim moralom.


Pored obrazovanja studenata prava, što je i prioritetan cilj, pravne klinike imaju i vrlo značajnu društvenu ulogu. Naime, u svakom društvu postoji manji ili veći dio populacije koji sebi ne može da obezbijedi advokata, odnosno odgovarajuću pravnu pomoć u rješavanju različitih problema. Pravne klinike koje rade sa stvarnim klijentima preuzimaju na sebe saradnju i pružanje pravnih savjeta takvim licima, a istovremeno obezbjeđuju i klijente sa kojima će raditi njihovi studenti, uz superviziju profesora.

Kliničko pravno obrazovanje ima dvije svrhe:

  1. Praktične vještine i profesionalna odgovornost koju stiču studenti uz mogućnost da pravo primjenjuju na žive ljude u stvarnim životnim situacijama
  2. Besplatni pravni savjeti za siromašne, tj. za ljude kojima prijeti rizik socijalne isključenosti.

Pravne savjete pružaju studenti koji su završili  posebnu obuku na Pravnoj klinici sa iskusnim profesorima i advokatima. 

U okviru Pravne klinike Fakulteta pravnih nauka Univerziteta za poslovne studije Banja Luka realizuju se sljedeće aktivnosti:

  1. Simulaciona suđenja;
  2. Predavanja: interaktivna rasprava o aktuelnim pitanjima;
  3. Praktična nastava: predavanje od strane stručnjaka pravne prakse.