PRVA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Mikroekonomija O8
2.Osnove turizmaO8
3.Osnove ugostiteljstvaO7
4.Osnove menadžmenta i preduzetništvaI7
5.Poslovna matematikaI7
6.Saobraćaj u turizmuI7
7.Turistička geografijaI7
8.Poslovna informatika I7
9.Poslovna statistikaO7
10.Poslovne komunikacijeO8
11.Poslovni engleski jezik IO7
12.Seoski turizamI8
13.Seoski turizamI8
14.Sportsko-rekreativni turizamI8
Ukupno ECTS:60

DRUGA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Turizam i regionalni razvojO7
2.Istraživanje turističkih tržištaO8
3.Turistički i hotelijerski menadžmentO8
4.Upravljanje događajimaI7
5.Menadžment putničkih agencijaI7
6.Gastronomski menadžment sa gastronomskim turizmomI7
7.Pravo EUI7
8.Obligaciono pravoI7
9.Ekološki menadžmentI7
10.Ekonomika turizma i ugostiteljstva O8
11.Upravljanje kvalitetomO7
12.Poslovni engleski jezik IIO7
13.Upravljanje ljudskim resursimaI8
14.Međunarodni menadžment i marketingI8
Ukupno ECTS:60

TREĆA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Strategijski menadžment ugostiteljsko – turističkih preduzećaO7
2.Menadžment turističkih destinacija i tur. posredovanjeO8
3.Turizam i zaštita životne sredineO8
4.MakroekonomijaO7
5.Turističke regije svijetaO8
6.Poslovni engleski jezik IIIO7
7.Turistički i hotelijerski marketingO8
8.Istorijsko kulturno nasljeđe i turizamI7
9.Putničke agencijeI7
10.Bankarsko i berzansko poslovanje I7
Ukupno ECTS:60