PRVA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Mikroekonomija O8
2.Osnove turizmaO8
3.Osnove ugostiteljstvaO7
4.Osnove menadžmenta i preduzetništvaI7
5.Poslovna matematikaI7
6.Saobraćaj u turizmuI7
7.Poslovna statistikaO7
8.Poslovne komunikacije O8
9.Poslovni engleski jezik IO7
10.Stručna praksa 1 (R, G)I8
11.Seoski turizamI8
12.RačunovodstvoI8
13.Sportsko-rekreativni turizamI8
Ukupno ECTS:60

DRUGA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Poznavanje životnih namirnica i pićaO7
2.Servis hrane i pićaO8
3.Upravljanje događajimaO8
4.IshranaI7
5.Turistički i hotelijerski menadžmentI7
6.Osnovi gastronomije za menadžereO7
7.Upravljanje ljudskim resursimaO8
8.Poslovni engleski jezik IIO7
9.Stručna praksa 2 (R)I8
10.Kvalitet usluga u turizmu i ugostiteljstvu I8
11.Upravljanje kvalitetomI8
Ukupno ECTS:60

TREĆA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Sanitacija i bezbjednost u turizmu i ugostitelsjtvuO7
2.Računovodstvo u hotelijerstvuO8
3.MakroekonomijaO8
4.Poslovni strani jezik(Ruski jezik 1) I7
5.Poslovni strani jezik (Njemački jezik 1) I7
6.Planiranje jelovnika i menijaO8
7.Turistički i hotelijerski marketingO8
8.Poslovni engleski jezik IIIO7
9.Stručna praksa 3I7
10.Gastronomska kultura i tradicijaI7
11.Ekonomika turizma i ugostiteljstvaI7
Ukupno ECTS:60

ČETVRTA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Restoraterski menadžmentO8
2.Nacionalne gastronomijeO8
3.Menadžment barova i kazinaO7
4.Poslovni strani jezik(Ruski jezik 2) I7
5.Poslovni strani jezik (Njemački jezik 2) I7
6.Kontrola hrane i pićaO8
7.Menadžment hrane i picaO7
8.Poslovni engleski jezik IVO8
9.Stručna praksa 4 (R)I7
10.Ekonomika i organizacija hotelijerskih kompanijaI7
11.Međunarodna ekonomijaI7
Ukupno ECTS:60