INFORMIŠITE SE!


Važne informacije za UP(i)S

Predaja dokumenta za upis akademske 2024/25. godine vršiće se u Banjoj Luci, Istočnom Sarajevu i Bijeljini u prostorijama Studentske službe Univerziteta radnim danima od 08.00 do 16.00 časova od dana objave konkursa.

VAŽNI DATUMI - PRVI ROK

OBJAVLJIVANJE KONKURSA

12.06.2024.

PRIJEM DOKUMENATA U PRVOM ROKU

13.06. do 12.07.2024.

PRIJEMNI ISPIT U PRVOM ROKU
(2 TERMINA)

28.06. 2024. (PRVI TERMIN) i

15.07.2024. (DRUGI TERMIN)

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVOM ROKU

01.07. do 31.07. 2024.


VAŽNI DATUMI - DRUGI ROK

PRIJEM DOKUMENATA U DRUGOM ROKU

01.08. do 29.08.2024.

PRIJEMNI ISPIT U DRUGOM ROKU
(2 TERMINA)

30.08. 2024. (PRVI TERMIN) i

23.09.2024. (DRUGI TERMIN)

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U DRUGOM ROKU

01.09. do 30.09. 2024.

POTREBNA DOKUMENTA

 STUDIJE I CIKLUSA

Dokumenta koja treba predati prilikom upisa u prvu godinu studija su:

 1. Diploma i svjedočanstva o završenim razredima srednje škole (original ili ovjerena fotokopija)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija)
 3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija)
 4. Dvije fotografije

Studenti koji se upisuju/prepisuju u drugu, treću i četvrtu godinu studija na fakultetima u sastavu Univerziteta za poslovne studije, dostavljaju sljedeća dokumenta:

 1. Diploma srednje škole/Diploma više ili visoke škole (original ili ovjerena fotokopija)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija)
 3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija)
 4. Uvjerenje o položenim ispitima/prepis ocjena (original ili ovjerena fotokopija)
 5. Nastavni plan i program po kojem su studirali na prethodnoj visokoškolskoj ustanovi
 6. Dvije fotografije

STUDIJE II CIKLUSA

Dokumenta koja treba predati prilikom upisa na drugi ciklus studija su:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija);
 2. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija);
 3. Diploma, odnosno Uvjerenje o završenom studiju (original ili ovjerena fotokopija);
 4. Uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena ili dodatak diplomi (original ili ovjerena fotokopija);
 5. Nastavni plan i program prethodne visokoškolske ustanove (samo za studente sa nesrodnih fakulteta);
 6. Biografija;
 7. Dvije fotografije.

STUDIJE III CIKLUSA

Dokumenta koja treba predati prilikom upisa na treći ciklus studija su:

 1. Biografski i bibliografski podaci kandidata;
 2. Ovjerena fotokopija diplome/uvjerenja prvog i drugog ciklusa, odnosno ovjerena fotokopija diplome/uvjerenja osnovnih i magistarskih studija za studente po starom nebolonjskom programu;
 3. Spisak objavljenih naučnih radova (ukoliko ih kandidat ima);
 4. Nastavni plan i program prethodne visokoškolske ustanove (samo za studente sa nesrodnih fakulteta);
 5. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija);
 6. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija);
 7. Dvije fotografije

Važne napomene:

 • Student dobija pripremne materijale prilikom prijave na konkurs i predaje dokumenata (I ciklus studija)
 • Više informacija o terminima upisa na II i III ciklus studija, odnosno master i doktorske studije, studenti mogu dobiti lično u prostorijama Univerziteta, na broj telefona 051/248-300 i 051/248-308 ili na email: upis@univerzitetps.com

PRELAZAK SA DRUGIH FAKULTETA/PREPIS – Kandidati koji se upisuju na prvu godinu studija, a bili su studenti na drugoj visokoškolskoj ustanovi, ne polažu prijemni ispit, ukoliko imaju priznat najmanje jedan ispit predviđen studijskim planom i programom koju upisuju.

 • Student sa druge visokoškolske ustanove može nastaviti studije na Univerzitetu za poslovne studije u skladu sa važećim propisima. Student podnosi zahtjev (može se preuzeti u studentskoj službi Univerziteta za poslovne studije) komisiji. Komisija nakon provedene procedure razmatra zahtjev, donosi odluku i o tome obavještava studenta.
 • Student uz zahtjev predaje i sva upisna dokumenta, kao i prepis ocjena sa prethodne visokoškolske ustanove.

PLAĆANJE ŠKOLARINE U 10 MJESEČNIH RATA

 • Univerzitet za poslovne studije svojim budućim studentima omogućava plaćanje školarine u više mjesečnih rata
 • Prvu ratu potrebno je uplatiti prilikom upisa, a devet preostalih u određenim vremenskim periodima kako je definisano ugovorom
 • Više informacija u studentskoj službi

KORISNE INFORMACIJE

Radno vrijeme studentske službe je svakim radnim danom od 08.00 do 16.00.

Žiro-račun: 562-099-80262223-29 (kod NLB Razvojne banke Banja Luka)

Žiro-račun: 141-555-532-000-4464 (kod Bosna Bank International BBI)