PRVA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Osnovi ekonomije O7
2.Osnovi menadžmenta i preduzetništva O8
3.Poslovna informatikaO7
4.Poslovna matematikaO8
5.Poslovna statistika O7
6.Uvod u računovodstvoO8
7.Poslovni strani jezikO7
8.Poslovna kultura O8
Ukupno ECTS:60

DRUGA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Opšte učenje o pravuO7
2.Finansijsko računovodstvoO8
3.Ekonomija korporativnih preduzećaO7
4.Upravljanje događajimaI8
5.Pravo EUI8
6.Osnove finansijskog menadžmentaO7
7.Trgovinski menadžmentO8
8.Upravljanje kvalitetomO7
9.Upravljanje ljudskim resursimaI8
10.Poslovne finansije I8
Ukupno ECTS:60

TREĆA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Međunarodna ekonomijaO7
2.Strategijski menadžmentO8
3.MarketingO7
4.Projektni i investicioni menadžmentI8
5.Krizni menadžment i upravljanje konfliktimaI8
6.Berze i berzansko poslovanjeO7
7.Proizvodni i uslužni menadžmentO8
8.Menadžment malih i srednjih preduzećaO7
9.Menadžment informacionih sistemaO7
Ukupno ECTS:60