PRVA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ESPB
1.MikroekonomijaO8
2.Monetarne i javne finanasijeO8
3.Poslovna informatikaO7
4.Poslovna matematikaO7
5.Biznis ekonomija i korporativno upravljanjeO8
6.RačunovodstvoO8
7.Poslovna statistikaO7
8.Poslovni strani jezik IO7
9.Poslovni strani jezik II(F)
Ukupno ESPB:60

DRUGA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ESPB
1.Poslovno pravoO7
2.Međunarodna ekonomija i finansijeO8
3.Tržiste novca i kapitalaO8
4.Menadžment promjena i upravljanje događajimaI7
5.Osnove menadžmenta i preduzetništvaI7
6.Menadžment informacionih sistemaO7
7.Upravljanje poslovnim finansijamaO8
8.Menadžment ljudskih resursaO7
9.Pravo Evropske unijeI8
10.Upravljanje kvalitetomI8
Ukupno ESPB:60

TREĆA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ESPB
1.Globalni finansijski menadžmentO7
2.Operativni strategijski menadžmentO8
3.Marketing i odnosi s javnošćuO7
4.MakroekonomijaO8
5.Monetarna ekonomija i bankarski menadžmentO7
6.Berze i berzansko poslovanjeO8
7.Međunarodno bankarstvo i institucionalni investitoriO7
8.Akcionarstvo i hartije od vrijednostiO8
Ukupno ESPB:60