PRVA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ESPB
1.MikroekonomijaO8
2.Monetarne i javne finanasijeO8
3.Poslovna informatikaO7
4.Poslovna matematikaO7
5.Biznis ekonomija i korporativno upravljanjeO8
6.RačunovodstvoO8
7.Poslovna statistikaO7
8.Poslovni strani jezik IO7
Ukupno ESPB:60

DRUGA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ESPB
1.Poslovno pravoO7
2.Međunarodna ekonomija i finansijeO8
3.Tržiste novca i kapitalaO8
4.Menadžment promjena i upravljanje događajimaI7
5.Osnove menadžmenta i preduzetništvaI7
6.Menadžment informacionih sistemaO7
7.Upravljanje poslovnim finansijamaO8
8.Menadžment ljudskih resursaO7
9.Pravo Evropske uniijeI8
10.Upravljanje kvalitetomI8
Ukupno ESPB:60

TREĆA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ESPB
1. Globalni finansijski menadžmentO7
2.Operativni strategijski menadžmentO8
3.Marketing i odnosi s javnošćuO7
4.MakroekonomijaO8
5.Monetarna ekonomija i bankarski menadžmentO7
6.Poreski i carinski sistem i politikaO8
7.Međunarodne javne finansije i budžetska politika EUO7
8.Utvrđivanje i naplata javnih prihodaO8
Ukupno ESPB:60

ČETVRTA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ESPB
1. Ekonomija socijalnog, zdravstvenog i penzionog osiguranjaO7
2.Specijalna računovodstvaO8
3.Međunarodne monetarne i finansijske institucijeO8
4.Poreska i budžetska kontrola i revizijaO7
5.Ekonomija kapitala i finansiranje razvojaO7
6.Fiskalna ekonomija i menadžment javnog sektoraO7
7.Budžet i trezorO8
8.Analiza finansijskih izvještajaI7
9.Elektronski biznis i internet poslovanjeI7
ZAVRŠNI- diplomski radO
Ukupno ESPB:60