PRVA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.MikroekonomijaO8
2.Monetarne i javne finanasijeO8
3.Poslovna informatikaO7
4.Poslovna matematikaO7
5.Biznis ekonomija i korporativno upravljanjeO8
6.RačunovodstvoO8
7.Poslovna statistikaO7
8.Poslovni strani jezikO7
Ukupno ECTS:60

DRUGA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Poslovno pravoO7
2.Međunarodna ekonomija i finansijeO8
3.Tržiste novca i kapitalaO8
4.aMenadžment promjena i upravljanje događajimaI7
4.bOsnove menadžmenta i preduzetništvaI7
5.Menadžment informacionih sistemaO7
6.Upravljanje poslovnim finansijamaO8
7.Menadžment ljudskih resursaO7
7.aPravo EUI8
7.bUpravljanje kvalitetomI8
Ukupno ECTS:60

TREĆA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Operativni i strategijski menadžmentO8
2.Globalni finansijski menadžmentO7
3.Marketing i odnosi s javnošćuO7
4.MakroekonomijaO8
5.Upravljačko računovodstvoO8
6.Analiza bilansa i menadžment poslovanjaO8
7.Analiza finansijskih izvještajaO7
8.Monetarna ekonomija i bankarski menadžmentO7
Ukupno ECTS:60

ČETVRTA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Specijalna računovodstvaO8
2.Međunarodne monetarne i finansijske institucijeO7
3.Poreska i budžetska kontrola i revizijaO7
4.Ekonomija EUO7
5.Ekonomija kapitala i finansiranje razvojaO8
6.Međunarodni računovodstveni standardiO8
7.Fiskalna ekonomija i menadžment javnog sektoraO7
8.Elektronski biznis i internet poslovanjeI7
9.Budžet i trezorI7
ZAVRŠNI RADO
Ukupno ECTS:60