PRVA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Mikroekonomija O8
2.Osnove turizmaO8
3.Osnove ugostiteljstvaO7
4.Osnove menadžmenta i preduzetništvaI7
5.Poslovna matematikaI7
6.Saobraćaj u turizmuI7
7.Poslovna statistikaO7
8.Poslovne komunikacije O8
9.Poslovni engleski jezik IO7
10.Stručna praksa 1 (R, G)I8
11.Seoski turizamI8
12.RačunovodstvoI8
13.Sportsko-rekreativni turizamI8
Ukupno ECTS:60

DRUGA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Poznavanje životnih namirnica i pićaO7
2.IshranaO8
3.Gastronomska obrada mesaO8
4.Upravljanje događajimaI7
5.Turistički i hotelijerski menadžmentI7
6.Menadžment barova i kazinaI7
7.Osnove pekarstva i poslastičarstvaO8
8.Osnove gastronomije za menadžereO8
9.Poslovni engleski jezik IIO7
10.Stručna praksa 2 (G)I7
11.Upravljanje ljudskim restursimaI7
12.Upravljanje kvalitetomI7
13.Kvalitet ulsuga u turizmu i hotelijestvuI7
Ukupno ECTS:60

TREĆA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Sanitacija i bezbjednost u turizmu i ugostitelsjtvuO7
2.Servis hrane i pićaO8
3.Računovodstvo u hotelijerstvuO8
4.Poslovni strani jezik(Ruski jezik 1)I7
5.Poslovni strani jezik (Njemački jezik 1)I7
6.Ekonomika turizma i ugostiteljstvaO8
7.Menadžment hrane i pićaO8
8.Poslovni engleski jezik IIIO7
9.Stručna praksa 3I7
10.Turisticki i hotelijerski marketingI7
Ukupno ECTS:60