PRVA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Mikroekonomija O8
2.Osnove turizmaO8
3.Osnove ugostiteljstvaO7
4.Osnove menadžmenta i preduzetništvaI7
5.Poslovna matematikaI7
6.Saobraćaj u turizmuI7
7.Poslovna statistikaO7
8.Poslovne komunikacijeO8
9.Poslovni engleski jezik IO7
10.Seoski turizamI8
11.Seoski turizamI8
12.RačunovodstvoI8
13.Sportsko-rekreativni turizamI8
Ukupno ECTS:60

DRUGA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Poznavanje životnih namirnica i pića O7
2.Menadžment smještajaO8
3.Turistički i hotelijerski menadžmentO8
4.Menadžment ugostiteljskih servisaI7
5.Menadžment barova i kazinaI7
6.Restoraterski menadžmentI7
7.Kvalitet usluga u turizmu i ugostiteljstvuO7
8.Ekonomika turizma i ugostiteljstva O8
9.Poslovni engleski jezik IIO7
10.Upravljanje ljudskim resursimaI8
11.Međunarodni menadžment i marketingI8
12.Gastronomski menadžment sa gastronomskim turizmomI8
Ukupno ECTS:60

TREĆA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Sanitacija i bezbednost u turizmu i ugostiteljstvuO7
2.Strategijski menadžment ugostiteljsko turističkih preduzećaO8
3.Računovodstvo u hotelijerstvuO8
4.Poslovni strani jezik (Ruski jezik 1)I7
5.Poslovni strani jezik (Njemački jezik 1) I7
6.Ekonomika hotelijerstva i ugostiteljstvaO8
7.Menadžment hrane i picaO8
8.Istorijsko kulturno nasljeđe i turizamO7
9.Poslovni engleski jezik IIIO7
Ukupno ECTS:60

ČETVRTA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Ekonomsko–finansijska analiza u hotelijerstvuO8
2.Nacionalne gastronomijeO8
3.Menadžment prirodnih i kulturnih resursaO7
4.Poslovni strani jezik (Ruski jezik 2)I7
5.Poslovni strani jezik (Njemački jezik 2) I7
6.Ekonomika i organizacija hotelijerskih kompanijaO8
7.Regionalni prioriteti u razvoju hotelijerstvaO7
8.Turistički resursiO7
9.Poslovni engleski jezik IVO8
ZAVRŠNI RADO
Ukupno ECTS:60